Czas trwania studiów2 semestry

Forma studiówstacjonarnie lub hybrydowo

Cena całkowita9900 pln

Charakter studiów

Celem studiów Executive MBA Profil ogólny – managerski jest dostarczenie słuchaczom nowoczesnej wiedzy z szeroko rozumianej dziedziny zarządzania, która stanowi podstawę do rozwoju praktycznych umiejętności menedżerskich: analizy i opracowania metod rozwiązywania problemów firmy, formułowania strategii rozwojowych, sprawnego podejmowania decyzji, skutecznego negocjowania, komunikowania się oraz współdziałania z innymi.

Program studiów umożliwia zapoznanie słuchaczy z ogólnymi warunkami gospodarczymi, kulturowymi, społecznymi oraz politycznymi związanymi z gospodarką regionalną i globalną, w których funkcjonują menedżer i jego firma.

Adresaci studiów

Nasi studenci pochodzą z różnych branż, każdy ma doświadczanie w innym obszarze wiedzy, ale wszyscy mają wspólne pragnienie rozwoju.
Wierzymy, że dzielenie się wiedzą, wymiana doświadczeń wzbogaca i pozwala spojrzeć na biznes z różnych perspektyw.
Na studia zapraszamy:

  • osoby z doświadczeniem menedżerskim na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla
  • właścicieli średnich i dużych firm prywatnych
  • osoby aspirujące do najwyższych stanowisk kierowniczych

Wymagane jest minimum 8-letnie doświadczenie zawodowe, w tym 5- letnie doświadczenie menedżerskie

CO ZYSKUJESZ

Umiejętności i kompetencje

* z wszystkich istotnych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstw ;
* na temat najnowszych rozwiązań i metodyk funkcjonujących w zarządzaniu organizacjami;
* z tworzenia i kierowania zespołami projektowymi;
* opracowania i wdrażania strategii według najnowszych metodyk;
* rozwój umiejętności przywódczych, negocjacyjnych oraz umiejętności wprowadzania i zarządzania zmianą.

Dyplomy i certyfikaty

* dyplom ukończenia studiów podyplomowych „Executive Master of Business Administration” (MBA) Uczelni Nauk Społecznych zawierający szwajcarską akredytację (wydawane w języku polskim i angielskim)
* certyfikat potwierdzający kwalifikacje do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek z udziałem Skarbu Państwa, zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2019r. poz. 1302, 1309, 1571, 1655).
* certyfikat potwierdzający nadanie międzynarodowych kwalifikacji biznesowych Executive MBA

Opłata za świadectwo ukończenia studiów podyplomowych obejmuje koszt związany z przygotowaniem i wydaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2016 roku, w sprawie dokumentacji przebiegu studiów). Opłata pobierana jest jednorazowo w momencie odbioru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

Opłata rekrutacyjna400 zł
Opłata za studia – płatność jednorazowa 9900 zł
Opłata za studia – płatność semestralna2x 5250 zł
Opłata za studia – płatność semestralna 4x 2850 zł

Jeśli potrzebujesz faktury skontaktuj się z nami pod adresem email: podyplomowe@uns.lodz.pl
W treści wiadomości podaj dane wymagane do wystawienia dokumentu oraz numer słuchacza, który znajduje się w Twojej umowie.

Numer konta do wpłat rekrutacyjnych
W tytule przelewu należy umieścić: „Opłata rekrutacyjna, imię, nazwisko, kierunek studiów.”
78 1020 3352 0000 1702 0205 7842
Uczelnia Nauk Społecznych
90-229 Łódź, ul. Kamińskiego 21
Twoje indywidualne konto do wpłat czesnego znajduje się na umowie.

Studia MBA realizowane przez Uczelnię Nauk Społecznych mogą być dofinansowane nawet w 80%.

Szczegółowych informacji na temat terminów składania wniosków oraz wymogów formalnych udzielają operatorzy środków w danym makroregionie.

Nasi pracownicy wskażą Państwu odpowiedniego operatora po zgłoszeniu takiej potrzeby poprzez mba@uns.lodz.pl lub formularz kontaktowy znajdujący się w zakładce kontakt.

Uczelnia Nauk Społecznych przygotuje dla Państwa wszystkie wymagane ze strony podmiotu prowadzącego studia MBA dokumenty jakich oczekiwać będzie Operator środków celem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Nasze usługi objęte wsparciem znajdziesz tutaj: Profil UNS w BUR.

Uzyskaj nawet 80% dofinansowanie studiów MBA, zapisz się na aktywną usługę. Nabór na semestr zimowy 2022/2023 rozpocznie się 18 lipca 2022 i zakończy 19 września 2022.

Z uwagi na powiązania z PSF lista operatorów jest identyczna dla obu usług i znajduje się pod linkiem:
LISTA OPERATORÓW Podział terytorialny – wojewódzki

Uzyskaj finansowanie nawet do 100% na studia MBA i DBA.
Z wnioskiem o udzielenie dofinansowania w tym przypadku obligatoryjnie występuje pracodawca.

Więcej informacji uzyskasz w Urzędzie Pracy, pod który podlegasz. Każdy z UP aktualizuje informacje o nowych naborach do KFS. 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób,  ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. Jednak całość dofinansowania środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Wsparcie kształcenia ustawicznego środkami KFS udzielane jest na zasadach pomocy de minimis.

W ramach RPO realizowane są projekty w ramach tzw. Podmiotowych Systemów Finansowania (PSF) tj. schematów dystrybucji środków z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczonych na wspieranie rozwoju przedsiębiorców i pracowników. PSF oparte są na podejściu popytowym, pozwalającym na proste i szybkie finansowanie usług rozwojowych wybranych samodzielnie przez przedsiębiorcę i odpowiadających na jego indywidualne potrzeby rozwojowe.

Podejście popytowe jest wdrażane na dwóch poziomach: krajowym oraz regionalnym.

  1. Krajowy – skupiony jest na zapewnieniu dostępności o jakości usług i jest realizowany z wykorzystaniem Bazy Usług Rozwojowych BUR,
  2. Regionalny – dotyczy dystrybucji środków EFS przeznaczonych na wsparcie rozwoju kadr przedsiębiorstw. PSF funkcjonuje w 14 województwach (z wyłączeniem województwa mazowieckiego i pomorskiego) .

Z uwagi na powiązania z BUR lista operatorów jest identyczna dla obu usług i znajduje się pod linkiem:

LISTA OPERATORÓW Podział terytorialny – wojewódzki

Celem działania Kompetencje dla sektorów jest dofinansowanie (za pośrednictwem Operatorów) wsparcia dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w obszarze szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych. Wsparcie wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji przyczyni się do wzrostu kompetencji pracowników przedsiębiorstw objętych działaniami.

Więcej informacji znajdziesz na stronie:
SZCZEGÓŁY NABORU

Finansowanie studiów MBA oraz innych podyplomowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

SZCZEGÓŁY WSPARCIA

Poniżej odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
Jeżeli wśród nich nie znalazłeś odpowiedzi na własne to zapraszamy do kontaktu z nami.

Oczywiście!
Wszystkie informacje dotyczące dofinansowania studiów MBA na poziomie Executive znajdziecie Państwo w zakładce: dofinansowanie

Tak, przygotowaliśmy dla Państwa pakiet kursów i szkoleń dodatkowych, które mogą być realizowane w trakcie trwania studiów Executive MBA.
O rodzaje kursów oraz zasady ich realizacji zapytaj Rektorat UNS

Niektóre z programów profilowanych nadają dodatkowe uprawnienia, szczegóły znajdują się poniżej w zakładkach wybranych profili.
Przykładowo studia Executive MBA: Przywództwo i zarządzanie w oświacie nadają uprawnienia do ubiegania się o stanowisko dyrektora placówki oświatowej w rozumieniu § 1 pkt. 2 Rozporządzenia MEiN.

Jeśli są to studia dla których w II semestrze realizowany jest moduł profilujący, słuchacz po prostu realizuje semestr I zgodnie ze standardowym programem studiów Executive MBA, a semestr II realizuje zgodnie z przedmiotami opisanymi w zakładce danego profilu.
Jeśli jest to program nieobjęty kształceniem modułowym (np. Executive MBA: Coaching i Mentoring) oba semestry realizowane są autorsko, a ich program nie jest powiązany z programem podstawowym Executive MBA

Tak, profilowane studia MBA pozwalają spełnić wymagania stanowiące warunek konieczny wskazany w wymogach wobec kandydatów na członków organów nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2019r. poz. 1302, 1309, 1571, 1655).

Nie, standardowo słuchacz realizuje program Executive Master of Business Administration.
Jego szczegółowy program przedstawiono powyżej.

Jak sie zapisać?

Wykaz wymaganych dokumentów oraz opis procedury rekrutacyjnej znajdziesz w zakładce Rekrutacja.

Sprawdź
Młoda uśmiechnięta kobieta trzymająca w dłoni pomarańczowy zeszyt.

Zapisz się!

Zapraszamy do wypełnienia formularza rejestracyjnego.
Wypełnienie formularza pozwala też zarezerwować sobie miejsce w przypadku dużej liczby kandydatów.

Zapisz się

Akredytacje i Partnerstwa

Biuro rekrutacyjne

Biuro Rekrutacyjne Centrum Kształcenia Podyplomowego UNS wspomaga kandydatów w procesie rekrutacji. Jeśli masz jakiekolwiek pytania chętnie na nie odpowiemy

Adres

Kamińskiego 21, Łódź, Polska

Telefon

(42) 232 74 99

Godziny pracy

Poniedziałek – Piątek 8:00 – 15:30
Sobota 8.30 – 13.30