Projekt: Ludzka Uczelnia Nauk Społecznych
Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Numer i nazwa Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych
Instytucja, w której wniosek został złożony: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, numer naboru: POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/21
Okres realizacji projektu: od: 2021-11-01 do: 2023-10-31
Wartość projektu: 3.914.761,00 PLN, w tym

 1. wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 3.299.360,57 PLN
 2. wkład Budżetu Państwa: 497.957,60 PLN
 3. wkład własny Uczelni Nauk Społecznych: 117.442,83 PL

Komunikat

Wsparcie psychologiczne i sportowo-rehabilitacyjne w UNS

jest nam niezwykle miło poinformować, że dzięki środkom projektu Ludzka Uczelnia Nauk Społecznych, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa, uruchomione zostały:

 • pakiety usług sportowo-rehabilitacyjnych dla naszych Studentów,
 • dyżury pomocy psychologicznej dla Studentów i pracowników naszej uczelni.

 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
kobieta na wózku inwalidzkim

O projekcie

Celem projektu jest zwiększenie dostępności uczelni niepublicznej – Uczelni Nauk Społecznych (UNS) – dla osób z niepełnosprawnościami w okresie do 31.10.2023 r. poprzez realizację dostosowań w obszarze: struktury organizacyjnej, architektury i komunikacji, technologii wspierających, procedur, wsparcia edukacyjnego oraz podnoszenia świadomości nt. niepełnosprawności wśród pracowników Uczelni.
Cel ten zostanie osiągnięty dzięki realizacji następujących zadań, wpisujących się w ww. obszary:

 • Dostosowanie rozwiązań organizacyjnych, aktów prawa wewnętrznego i procedur
 • Podnoszenie świadomości i kompetencji kadry uczelni dot. specyfiki funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami
 • Rozwój narzędzi i technologii wspierających naukę
 • Wsparcie w procesie rekrutacji i dydaktyki
 • Zapewnienie dostępności architektonicznej i komunikacyjnej
Walizki

Realizacja projektu

W ramach realizacji projektu Uczelnia Nauk Społecznych m.in.:

 • zakupiła 2 mobilne pętle indukcyjne
 • zakupiła 2 schodołazy
 • wdrożyła nowy serwis www spełniający wymogi WCAG 2.0
 • wdrożyła usługę zdalnego tłumacza migowego
 • zakupiła system monitorów informacyjnych na korytarzach uczelni

Każde z tych zadań zostało realizowane w okresie realizacji projektu (24 miesiące), umożliwiając Uczelni Nauk Społecznych osiągnięcie założeń opisanych w opracowaniu przygotowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pt. „Modele wsparcia uczelni w celu zwiększenia ich dostępności dla osób z niepełnosprawnościami”, właściwych dla ścieżki midi, tj. osiągnięcie znacznego wzrostu dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w stosunku do poziomu wyjściowego, zapewniającego trwałość i spójność rozwiązań.

Z radością informujemy, że Uczelnia Nauk Społecznych w latach 2021-2023 realizuje projekt LUDZKA UCZELNIA NAUK SPOŁECZNYCH, którego celem jest zwiększenie dostępności uczelni dla osób z niepełnosprawnościami poprzez realizację dostosowań w obszarze:

 • struktury organizacyjnej,
 • architektury i komunikacji,
 • technologii wspierających,
 • procedur,
 • wsparcia edukacyjnego
 • podnoszenia świadomości nt. niepełnosprawności wśród pracowników Uczelni.

Wśród szczegółowych zadań realizowanych do tej pory można wymienić:

 • zakup mobilnych pętli indukcyjnych do sal wykładowych i Rektoratu UNS
 • zakup nowych schodołazów,
 • zakup systemów multimedialnych do prowadzenia zajęć i publikowania treści informacyjnych (częściowo wdrożone)
 • uruchomienie usługi tłumacza migowego MIGAM na w Rektoracie i na stronie www uczelni
 • nawiązanie współpracy z Biblioteką ABC
 • opracowanie i zakup planów tyflograficznych wszystkich pięter uczelni (w trakcie wdrażania)
 • opracowanie i zakup elementów multimedialnego systemu kierowania osób z dysfunkcją wzroku YourWay (w trakcie wdrażania)
 • opracowanie i zakup poziomych oznaczeń ciągów komunikacyjnych (w trakcie wdrażania)
 • opracowanie i zakup oznaczeń drzwi dla osób z dysfunkcją wzroku (w trakcie wdrażania)
 • przygotowanie nowego serwisu www uczelni w pełni dostosowanego do wymagań WCAG 2.1 (w trakcie wdrażania)
 • opracowanie nowych edukacyjnych materiałów e-learningowym o charakterze multimedialnym, w tym w oparciu o technologię VR (w trakcie przygotowań)
 • wdrożenie na platformie e-learngowej UNS systemu dostosowania treści do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
 • przeszkolenie pracowników dydaktycznych i administracyjnych w zakresie potrzeb osób z niepełnosprawnościami
 • uruchomienie programów usług sportowo-reahabilitacyjnych oraz wsparcia psychologicznego dla studentów i wykładowców uczelni

Biuro projektów

Jeśli masz jakiekolwiek pytania chętnie na nie odpowiemy.

Adres

Kamińskiego 21, Łódź, Polska

Telefon

(42) 232 74 88

Godziny pracy

Poniedziałek – Piątek 8:00 – 15:30
Sobota 8.30 – 13.30