First page of Erasmus Chart

Karta ERASMUSA (ECHE) 2021-2027

W dniu 25 czerwca 2024 Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi uzyskała Kartę Erasmusa, czyli formalną akredytację na przystąpienie do działań programu ERASMUS+ do roku 2027.

Karta Erasmusa (ECHE – Erasmus Charter for Higher Education) jest niezwykle istotna  dla uczelni z kilku kluczowych powodów:

 1. Uznanie Międzynarodowe
 2. Zwiększona Atrakcyjność
 3. Dostęp do Finansowania
 4. Rozwój Kompetencji
 5. Współpraca i Sieciowanie
 6. Poprawa Jakości Kształcenia
 7. Wzmacnianie Wizerunku

 

Zobacz całą aktualność:
https://uns.lodz.pl/karta-eche-programu-erasmus-dla-uns/

 

O programie

W ramach programu możesz uczyć się za granicą, wziąć udział w zagranicznej mobilności zawodowej lub realizować międzynarodowe projekty edukacyjne.

Jego celem jest wspieranie studentów, wykładowców i wolontariuszy w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji.

Narodową Agencją Programu Erasmus+ i jego realizatorem w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Sektory Erasmus +

Program Erasmus+ dzieli się na kilka sektorów.
Wybierz ten, w którym działasz!

Sektory Erasmus Plus:

 1. Edukacja szkolna
 2. Kształcenie i szkolenia
 3. Szkolnictwo wyższe
 4. Edukacja dorosłych
 5. Młodzież
 6. Sport
 7. Jean Monnet
Skoczkowie spadochronowi w tandemie.

Kto może uczestniczyć?

Program Erasmus+ to możliwość rozwoju dla wszystkich. W ciągu najbliższych siedmiu lat z jego oferty skorzystają 4 miliony osób oraz 125 tysięcy instytucji w całej Europie.

Wnioski w programie mogą składać wyłącznie organizacje, uczestnikiem projektów w ramach Erasmusa+ może być jednak każdy!

Kobieta siedząca przy biurku z laptopem. Wokól laptopa znajdują się książki oraz kubek z kawą.

Szkolnictwo wyższe – dla kogo?

W sektorze Szkolnictwo wyższe mogą uczestniczyć szkoły wyższe, ich studenci i pracownicy, a w niektórych działaniach – również inne organizacje współpracujące z uczelniami. Uczelnie mogą prowadzić wymianę studentów i pracowników oraz koordynować międzynarodowe projekty lub brać w nich udział jako partnerzy. Warunkiem udziału uczelni w programie jest posiadanie Karty Erasmusa dla szkolnictwa wyższego.

Dzięki programowi studenci mają możliwość wyjazdów za granicę na część studiów i na praktyki. Nauczyciele akademiccy mogą prowadzić zajęcia dydaktyczne dla studentów w zagranicznych uczelniach. Pracownicy z różnych jednostek uczelni mogą korzystać z wyjazdów szkoleniowych. Ponadto studenci i pracownicy uczelni mają możliwość uczestniczyć w projektach międzynarodowych, w które zaangażowana jest ich jednostka.

Która z naszych akcji interesuje Cię najbardziej?

Wyjazdy edukacyjne studentów i pracowników uczelni

Akcja ta wspiera fizyczną i mieszaną mobilność studentów szkół wyższych na wszystkich kierunkach i cyklach studiów (studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz jednolite studia magisterskie). Studenci mogą odbyć okres studiów za granicą w partnerskiej uczelni lub odbyć staż/praktykę w przedsiębiorstwie, instytucie badawczym, laboratorium, organizacji lub innej instytucji oferującej staż/praktykę. Studenci mogą łączyć okres studiów za granicą z praktyką/stażem.

Pracownicy dydaktyczni i administracyjni uczelni mogą uczestniczyć w działaniach prowadzonych za granicą, związanych z ich rozwojem zawodowym. Mogą to być wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami uczelni zagranicznej lub wyjazdy w celu udziału w szkoleniu. Celem szkolenia musi być poprawa kompetencji pracownika właściwych dla jego zakresu obowiązków w uczelni wysyłającej.

Wspierane są też intensywne programy prowadzone w tzw. formule mieszanej (łączącej część wirtualną z mobilnością fizyczną), które umożliwiają uczelniom oferowanie ich studentom interaktywnych zajęć realizowanych w międzynarodowej grupie.

Czujesz, że ta akcja jest dla Ciebie? Skontaktuj się z Biurem UNS ds. współpracy z zagranicą, poznaj zasady składania wniosków i terminy naborów.

Bądź na bieżąco, a niczego nie przegapisz!

Współpraca instytucji szkolnictwa wyższego na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk

„Partnerstwa współpracy” w sektorze Szkolnictwa wyższego to międzynarodowe projekty, których celem jest rozwój, transfer i wdrażanie innowacyjnych praktyk oraz realizacja wspólnych inicjatyw promujących współpracę, partnerskie uczenie się i wymianę doświadczeń na poziomie europejskim. Efektem tego typu projektów powinna być przede wszystkim modernizacja oferty dydaktycznej uczelni, jej lepsze dostosowanie do potrzeb społeczeństwa i gospodarki oraz podniesienie jakości kształcenia. Wyniki powinny nadawać się do ponownego wykorzystania, przenoszenia, skalowania i – w miarę możliwości – mieć silny wymiar interdyscyplinarny.

W projekcie mogą brać udział różnego typu organizacje (uczelnie oraz inne instytucje, organizacje, przedsiębiorstwa) z krajów programu, a także – jeśli jest to szczególnie uzasadnione – z krajów partnerskich z innych części świata.

Wnioskodawcą może być jedynie organizacja z kraju programu.

Instytucja wnioskująca jest zarazem koordynatorem projektu.

Minimalny skład konsorcjum realizującego projekt to trzy instytucje z trzech różnych krajów programu.

Uczelnie z krajów programu biorące udział w projekcie muszą mieć Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego.

Partnerstwa w zakresie współpracy w sektorze szkolnictwa wyższego mogą trwać od 1 roku do 3 lat (od 12 do 36 miesięcy).

Wsparcie na realizację projektów w sektorze Szkolnictwa wyższego można uzyskać także w ramach konkursów organizowanych przez Europejską Agencję Wykonawczą ds. Edukacji i Kultury w zakresie następujących działań:

Działania Erasmus Mundus

W ramach działania możliwa jest realizacja dwóch niezależnych typów projektów:

 • Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus – Erasmus Mundus Joint Masters to wysokiej jakości, zintegrowane, transnarodowe programy studiów na poziomie magisterskim realizowane przez międzynarodowe konsorcjum instytucji szkolnictwa wyższego z różnych krajów na całym świecie, jak również inne organizacje (nie tylko edukacyjne) posiadające szczególną wiedzę ekspercką w zakresie danej dyscypliny/obszaru tematycznego i zainteresowane ich rozwojem. Celem wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus jest zwiększenie atrakcyjności i jakości europejskiego szkolnictwa wyższego oraz przyciągnięcie najzdolniejszych osób do Europy.
 • Działania w zakresie opracowania wspólnych studiów Erasmus Mundus – Opracowanie studiów Erasmus Mundus – celem działania jest wsparcie przygotowania wysokiej jakości programów studiów na poziomie magisterskim realizowanych wspólnie przez międzynarodowe konsorcjum instytucji szkolnictwa wyższego z różnych krajów na całym świecie, jak również inne organizacje (nie tylko edukacyjne) posiadające szczególną wiedzę ekspercką w zakresie danej dyscypliny/obszaru tematycznego i zainteresowane ich rozwojem. Realizacja projektu pozwoli przygotować się uczelniom do realizacji wspólnych studiów magisterskich.

Sojusze na rzecz innowacji

Sojusze prowadzą do zwiększenia zdolności innowacyjnych Europy poprzez współpracę i wymianę wiedzy pomiędzy sektorem szkolnictwa wyższego, kształcenia i szkolenia zawodowego oraz środowiskiem społeczno-gospodarczym, w tym badania.

 • Sojusze na rzecz edukacji i przedsiębiorstw to wielostronne projekty, któych celem jest wspieranie innowacji w szkolnictwie wyższym, kształceniu i szkoleniu zawodowym, przedsiębiorstwach i szerszym otoczeniu społeczno-gospodarczym. Rezultaty wypracowane przez konsorcja powinny być odpowiedzią na wyzwania społeczne i gospodarcze, takie jak zmiany klimatyczne, zmiany demograficzne, cyfryzacja, sztuczna inteligencja, przystosowanie społeczeństwa do szybkich zmian oraz innowacji na rynku pracy.
 • Sojusze na rzecz współpracy sektorowej – celem projektów jest wypracowanie nowych rozwiązań strategicznych i wzmocnienie współpracy na rzecz danej branży. Wybrano 14 branż o istotnym znaczeniu dla konkurencyjności europejskiego rynku pracy, tj.: 1) turystyka, 2) mobilność-transport-motoryzacja, 3) przemysł lotniczy, kosmiczny i obronny, 4) budownictwo, 5) sektor rolno-spożywczy, 6) branże niskoemisyjne, 7) włókiennictwo, 8) sektor kultury i kreatywny, 9) technologie cyfrowe, 10) energia odnawialna, 11) elektronika,12) handel, 13) gospodarka społeczna, 14) zdrowie.

Budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym

Akcja wspiera projekty współpracy międzynarodowej oparte na wielostronnych partnerstwach między organizacjami działającymi w obszarze szkolnictwa wyższego. Wspiera adekwatność, jakość, modernizację i zdolność reagowania szkolnictwa wyższego w państwach trzecich niestowarzyszonych z programem Erasmus+ na rzecz ożywienia społeczno-gospodarczego, wzrostu i dobrobytu oraz reagowania na najnowsze trendy, w szczególności gospodarczą globalizację, jak również niedawny pogarszający się rozwój społeczny, kruchość oraz wzrost społecznych, gospodarczych i środowiskowych nierówności pogłębionych przez pandemię COVID-19.

Działania podejmowane w ramach projektów mają przynosić korzyści uprawnionym państwom trzecim niestowarzyszonym z Programem oraz ich instytucjom i systemom szkolnictwa wyższego.

Jean Monnet w dziedzinie kształcenia wyższego

W obszarze szkolnictwa wyższego akcja „Jean Monnet” współfinansuje następujące działania:

 • Moduły „Jean Monnet”: krótkie moduły edukacyjne w zakresie studiów nad UE. Każdy moduł to 40 godzin dydaktycznych w jednym roku akademickim. Moduły mogą mieć charakter interdyscyplinarny lub koncentrować się na jednej dziedzinie studiów nad UE.
 • Katedry „Jean Monnet”: grant dla indywidualnych nauczycieli akademickich specjalizujących się w studiach nad UE, finansujący 90 godzin dydaktycznych kształcenia na rok akademicki.
 • Centra doskonałości „Jean Monnet”: miejsce skupiające wysoko wykwalifikowanych ekspertów z obszaru studiów nad UE, upowszechniających swoją wiedzę w społeczeństwie.

Wniosek o realizację wybranego działania składa uczelnia do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury w Brukseli (EACEA – European Education and Culture Executive Agency). Rolę wnioskodawcy może odgrywać jedynie uczelnia z kraju programu lub z kraju partnerskiego.

Więcej szczegółów o działaniach „Jean Monnet” można znaleźć w przewodniku po programie Erasmus+ na 2022 r.

Masz pytanie? Skontaktuj się z Biurem UNS ds. współpracy z zagranicą

Adres

Kamińskiego 21, Łódź, Polska

Telefon

Godziny pracy