Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej uns.lodz.pl.

Data publikacji strony internetowej:  13.

Data ostatniej dużej aktualizacji:  .

Status zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część obrazów nie posiada tekstu alternatywnego, szczególnie dotyczy to obrazów zamieszczonych w serwisie przed 01.11.2022

Uczelnia dokłada wszelkich starań, aby wskazane niezgodności i wyłączenia, o ile jest to możliwe, były usuwane i poprawiane, a strona internetowa była dostępna cyfrowo dla jak najszerszego grona odbiorców serwisu.

Wyłączenia z obowiązku zapewniania dostępności:

 • multimedia nadawane na żywo
 • multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.
 • mapy
 • treści, które nie zostały wytworzone przez Uczelnię Nauk Społecznych w Łodzi.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia .

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia .

Audyt dostępności przeprowadzony przez Akces Lab w dniu 2022-12-13

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej uns.lodz.pl można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą kontaktową w sprawach związanych z dostępnością tej strony internetowej jest mgr Paweł Klepczarek. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Działem Promocji UNS

e-mail: promocja@uns.lodz.pl, telefon (42) 232 74 86.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Dział Promocji UNS winien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, powinien niezwłocznie poinformować o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Dział Promocji UNS może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy uczelnia odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej na adres:

Rektor Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi

Adres: ul. Kamińskiego 21, 90-229 Łódź

E-mail: rektor@uns.lodz.pl

Telefon: (42) 232 74 99

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi

Adres: ul. Kamińskiego 21, 90-229 Łódź

Opis: Uczelnia mieści się w budynku 4-piętrowym w zabudowie zwartej-kamienicznej. Na teren uczelni prowadzi brama wejściowo-wjazdowa ulokowana w świetle budynku. Pomiędzy ulicą Kamińskiego a budynkiem znajduje się szeroki chodnik. Na terenie uczelni znajduje się wygodny parking z miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych. Do budynku uczelni wchodzi się od strony parkingu. Wejście do budynku znajduje się w prawej oficynie, w dobudówce głównego budynku, w której znajduje się portiernia uczelni. Chodnik przed uczelnią, droga w bramie oraz parking na terenie uczelni nie zawierają barier architektonicznych dla osób z utrudniona motoryką lub poruszające się na wózku.

Dojazd do budynku: do budynku uczelni można przyjechać własnym środkiem transportu – parking na terenie uczelni jest przeznaczony dla kilkudziesięciu samochodów i kilkunastu rowerów. Do budynku można dojechać komunikacją miejską (tramwaje i autobusy) – przystanek Pomorska-Kamińskiego – w odległości do 100 m od bramy Uczelni.

Wejście do budynku:

 • drzwi wejściowe są na tym samym poziomie co parking (brak konieczności tworzenia podjazdu),
 • drzwi wejściowe są przeszklone,
 • odległość drzwi od miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami – 10 m.

Budynek nie jest wyposażony w windę. Na każde piętro budynku można dostać się wyłącznie schodami. Z tego powodu Uczelnia dysponuje dwoma elektrycznymi schodołazami:

 • krzesełkowym – dla osób, które nie wymagają wózka,
 • platformowym – przystosowanym do mechanicznych wózków inwalidzkich.

Potrzebę skorzystania ze schodołazu należy zgłosić pracownikowi portierni.

Do obiektu można wejść z psem asystującym, ale z ograniczeniami dotyczącymi wybranych pomieszczeń zajęciowych, zakres dostępu zwierząt asystujących ustalany jest indywidualnie w zależności od specyfiki prowadzonych zajęć.

Wewnątrz budynku:

 • na każdym piętrze budynku znajduje się plan tyflograficzny informujący o rozkładzie i przeznaczeniu pomieszczeń na danym piętrze – plan na portierni jest dodatkowo wyposażony w informacje o lokalizacji najważniejszych działów uczelni,
 • wszystkie ciągi schodowe wyposażone są w oznaczenia poziome początku i końca schodów, na które składają się listwy schodowe o chropowatej powierzchni oraz „pola uwagi” z dotów przyklejonych do podłoża przed schodami,
 • wszystkie ciągi schodowe wyposażone są w poręcz z jednej strony,
 • poręcze wyposażone są w nakładki w języku brajlowskim informującymi o numerze pietra
 • każde piętro ma pełne oznaczenia dróg ewakuacyjnych, na które składają się tabliczki informujące o kierunkach ewakuacji oraz plany ewakuacyjne,
 • wszystkie drzwi w budynku uczelni wyposażone są w tabliczki przy klamkach informującymi w języku brajlowskim o numerze i przeznaczeniu Sali
 • na każdym piętrze budynku (oraz przed budynkiem, przy wejściu w bramę) rozlokowane są bacony systemu informacji dźwiękowej dla osób niewidomych YourWayBacon
 • na każdym piętrze budynku umieszczony jest panel systemu przywoławczego pracownika uczelni – jego użycie wzywa pracownika portierni,
 • na każdym piętrze budynku, znajduje się duży (43 ‘’)monitor, który poprzez kontrastowe tablice informuje o planie zajęć i komunikatach uczelni skierowanych do studentów w budynku,
 • w Rektoracie uczelni, jedno stanowisko obsługi studenta wyposażone jest w mobilną pętlę indukcyjną oraz tablet z bezpośrednim połączeniem z tłumaczem MIGAM,
 • uczelnia posiada dwie dużo-powierzchniowe pętle indukcyjne z przeznaczeniem do obsługi dużych sal zajęciowych
 • uczelnia posiada dwie duże sale zajęciowe wyposażone w dotykowe monitory 65’’ z kamerami przeznaczone do prowadzenia zajęć ze studentami zarówno przebywającymi w Sali, jak będącymi zdalnymi uczestnikami zajęć.

Dane kontaktowe do portierni lub innych osób udzielających informacji/pomocy: tel. (42) 232 74 87