Młodzi ludzie spoglądający na monitor.

Czym jest BON?

Zgodnie z zapisem Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym stwarzanie osobom z niepełnosprawnościami warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i badaniach naukowych to jedno z podstawowych zadań uczelni wyższych. Jednostką odpowiedzialną za realizacje tych zadań na Uniwersytecie Warszawskim jest Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami (BON).

BON zapewnia osobom z niepełnosprawnościami, w szczególności: osobom z chorobami przewlekłymi, osobom w spektrum autyzmu, osobom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, osobom Głuchym, osobom z doświadczeniem kryzysu psychicznego zwanymi dalej „osobami z niepełnosprawnościami”, realizację ich praw i obowiązków jako studentów i pracowników UNS, a także jako kandydatów do podjęcia studiów w Uczelni Nauk Społecznych.

Dążąc do zapewnienia pełni praw osób z niepełnosprawnościami, BON opiera swą działalność na modelu społecznym niepełnosprawności wynikającym z Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych z dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217).

Wsparcie psychologiczne w UNS

Obrazek składa sie z dwóch pól. W lewej części widać ręce dwóch siedzących naprzeciwko siebie osób i napis Pomoc psychologiczna. Na prawej widnieje logo projektu Ludzka UNS na białym tle.
Kobieta siedząca przy biurku z laptopem. Wokól laptopa znajdują się książki oraz kubek z kawą.

Zadania BON

BON realizuje zadania w szczególności przez:

 • wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnościami – kandydatów do podjęcia studiów, studentów oraz pracowników UNS;
 • monitorowanie i weryfikację procedur i zachowań w zakresie zgodności z przepisami określającymi prawa i obowiązki osób z niepełnosprawnościami oraz zapewnienie im dostępności infrastrukturalnej i cyfrowej, jak też zapewnienia wsparcia nauczycielom akademickim w pracy z osobami z niepełnosprawnościami;
 • konsultowanie i wskazywanie zmian mających na celu likwidację barier architektonicznych, barier w dostępie do zasobów informacyjnych i zajęć dydaktycznych, bibliotek, zasobów elektronicznych, barier w prowadzeniu badań naukowych oraz ewaluacji efektów uczenia się, w zakresie regulowanym prawem obowiązującym, w szczególności przez:
 • kształtowanie właściwych postaw wobec osób z niepełnosprawnościami;
 • udzielanie pomocy, porad i prowadzenie szkoleń oraz innych działań, w tym kampanii informacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości, umiejętności i wiedzy pracowników UNS w zakresie ich pracy z osobami z niepełnosprawnościami;
 • udzielanie wsparcia nauczycielom akademickim w pracy z osobami z niepełnosprawnościami;
 • zapewnianie pomocy technicznej, szkoleń oraz innych działań, podnoszących niezależność studentów i pracowników UNS z niepełnosprawnościami.

Ogłoszenie

Terminy składania dokumentów!

 • W semestrze zimowym do 31 X
 • W semestrze letnim do 15 IV
Mężczyzna w niebieskiem koszuli i w krawacie korzysta z megafonu, który zakrywa mu twarz.

Udogodnienia dla Studentów

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami (BON) dąży do zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami jak najlepszych warunków studiowania, nie tylko poprzez dostosowywanie infrastruktury i procedur uczelni. Poprzez doradztwo, pośrednictwo w przeprowadzaniu spraw uczelnianych, czy organizację dodatkowych świadczeń stara się również odpowiadać na zmieniające się w trakcie studiów potrzeby osób z niepełnosprawnościami.

Nie ma takiego obowiązku lecz by móc w pełni skorzystać z propozycji Biura konieczne jest zarejestrowanie się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dla studentów. Skan wypełnionego i podpisanego formularza proszę wysłać na adres: bon@uns.lodz.pl

Kolejnym krokiem jest umówienie się na spotkanie z przedstawicielem BON UNS w celu omówienia sytuacji studenta. Podczas spotkania pomocna będzie dokumentacja wskazująca na funkcjonalne następstwa sytuacji zdrowotnej.

Biuro ds. osób niepełnosprawnych

mgr Anna Wierucka

Telefon: (42) 232 74 83

Email: bon@uns.lodz.pl

Stypendium specjalne z tytułu niepełnosprawności

 • Ubiegać się mogą o nie studenci wszystkich lat studiów.
 • Dla studentów, którzy posiadają orzeczenie lekarskie o stopniu niepełnosprawności.
 • Stypendium przyznawane na podstawie złożonego wniosku
 • Do każdego wniosku należy również dołączyć oświadczenie

W sytuacjach, w których głuchy lub słabosłyszący student potrzebuje tłumaczenia zajęć dydaktycznych na Polski Język Migowy, Uczelnia Nauk Społecznych zatrudnia tłumaczy, którzy pośredniczą w komunikacji między studentem a prowadzącym zajęcia.

W celu uzyskania wsparcia tłumacza należy złożyć wniosek o przyznanie takiej usługi, który jest dostępny poniżej na tej stronie – w sekcji „Dokumenty do pobrania”.

Pracownicy BON zajmują się formalną organizacją wsparcia. Tłumacz może rozpocząć pracę tylko po dopełnieniu formalności i podpisaniu umowy w siedzibie Biura.

Jest nam niezwykle miło poinformować, że w ramach projektu Ludzka Uczelnia Nauk Społecznych uruchomione zostały pakiety usług sportowo-rehabilitacyjnych dla naszych Studentów.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem usług.

Kilka najważniejszych kwestii z regulaminu:

 • Uprawnieni do skorzystania z usług sportowo-rehabilitacyjnych są wszyscy studenci posiadający orzeczenie o niepełnosprawności lub posiadający zaświadczenie lekarskie wskazujące na konieczność lub zalecenie korzystania z ww. usług
 • Usługi będą świadczone na podstawie jednostkowych zleceń obejmujących 10 zajęć po 2 godziny
 • Student zgłasza chęć uczestnictwa w zajęciach sportowo-rehabilitacyjnych w Biurze ds. osób z niepełnosprawnością osobiście lub mailowo, okazując dokumentację uprawniającą do korzystania z usługi
 • Usługa jest dostępna do 24 października 2023 roku (ostatni możliwy dzień realizacji zajęć).

Decyzję o przyznaniu poszczególnych rozwiązań dotyczących dostosowania zaliczeń i egzaminów do potrzeb danego studenta podejmuje Rektor Uczelni Nauk Społecznych. Wśród zmian mogą znaleźć się między innymi:

 • wydłużenie czasu trwania zaliczenia/egzaminu np. o 25 lub 50% (adekwatnie do charakteru trudności zdrowotnych),
 • zamiana formy zaliczenia/egzaminu ze standardowej na elektroniczną z możliwością pisania na komputerze, z uwzględnieniem oprogramowania udźwiękawiającego i/lub powiększającego
 • przygotowanie egzaminu/zaliczenia z wykorzystaniem alternatywnej klawiatury/myszki itp.
 • przygotowanie egzaminu/zaliczenia z wykorzystaniem zmienionej wielkości czcionki

Jeśli sytuacja zdrowotna wymaga wprowadzenia dostosowań, prosimy o umówienie się na rozmowę z jedną z pracownikami BON, w celu omówienia indywidualnych potrzeb i dobrania odpowiednich rozwiązań.

Decyzję o wprowadzeniu indywidualnej organizacji studiów (IOS) podejmuje Prorektor ds. Studenckich i Jakości Kształcenia. W procesie podejmowania decyzji jest może być wymagana rekomendacja BON.

Przykłady stosowanych zmian w organizacji studiów:

 • modyfikacja formy egzaminu (zastosowanie komputera, dostosowanie arkusza egzaminacyjnego, wydłużenie czasu trwania egzaminu),
 • zmiana limitu dopuszczalnych absencji,
 • zmiana terminów rozliczania zobowiązań itp.

Procedura uzyskania rekomendacji BON w sprawie IOS:

 • umówienie się na spotkanie z pracownikiem BON (omówienie sytuacji zdrowotnej i studenckiej)
 • złożenie wniosku, który jest dostępny poniżej na tej stronie – w sekcji „Dokumenty do pobrania” – do BON lub bezpośrednio do Rektoratu UNS (w takiej sytuacji prosimy o powiadomienie o złożeniu wniosku pracownika BON prowadzącego sprawę!)
 • dostarczenie dokumentacji medycznej (jeżeli jest wymagana).

Miło nam poinformować, że w ramach projektu Ludzka UNS nawiązaliśmy współpracę, jako uczelnia partnerska z Biblioteką ABC.

Biblioteka ABC, to serwis zawierający zbiór cyfrowo przygotowanych materiałów dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami (studenci niewidomi, słabowidzący i z innymi niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi czytanie materiałów w formacie czarnodrukowym). Znajdują się tam książki, czasopisma, prezentacje i inne dokumenty wspierające proces dydaktyczny. Materiały i publikacje przygotowywane są przez specjalistyczne uczelniane zespoły i ośrodki adaptacji.

Czytelnikiem biblioteki może zostać przede wszystkim student posiadający orzeczony umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku albo innych niepełnosprawności uniemożliwiających korzystanie z tradycyjnych materiałów w zwykłym druku.

Każdy, kto chciałby mieć dostęp do biblioteki i spełnia kryterium umożliwiające korzystanie z niej, musi odwiedzić stronę https://www.abc.uw.edu.pl/ i tam się zarejestrować.

Proces rejestracji jest bardzo prosty.

 • należy zapoznać się z regulaminem i go zaakceptować
 • wypełnić krótki formularz (w formularzu rejestracyjnym na liście uczelni prosimy wybrać naszą uczelnię).
 • po zarejestrowaniu się, należy jeszcze dostarczyć do BON UNS dokumenty potwierdzające posiadaną niepełnosprawność.

Więcej informacji o bibliotece znajdziecie na stronie: https://bon.uw.edu.pl/wszystko-o-akademickiej-bibliotece-cyfrowej/

STRONA BIBLIOTEKI
https://www.abc.uw.edu.pl

Wszystkie osoby spełniające warunki do założenia konta zapraszamy do kontaktu z BON UNS

Z radością informujemy, że Uczelnia Nauk Społecznych w latach 2021-2023 realizuje projekt LUDZKA UCZELNIA NAUK SPOŁECZNYCH, którego celem jest zwiększenie dostępności uczelni dla osób z niepełnosprawnościami poprzez realizację dostosowań w obszarze:

 • struktury organizacyjnej,
 • architektury i komunikacji,
 • technologii wspierających,
 • procedur,
 • wsparcia edukacyjnego
 • podnoszenia świadomości nt. niepełnosprawności wśród pracowników Uczelni.

Wśród szczegółowych zadań realizowanych do tej pory można wymienić:

 • zakup mobilnych pętli indukcyjnych do sal wykładowych i Rektoratu UNS
 • zakup nowych schodołazów,
 • zakup systemów multimedialnych do prowadzenia zajęć i publikowania treści informacyjnych (częściowo wdrożone)
 • uruchomienie usługi tłumacza migowego MIGAM na w Rektoracie i na stronie www uczelni
 • nawiązanie współpracy z Biblioteką ABC
 • opracowanie i zakup planów tyflograficznych wszystkich pięter uczelni (w trakcie wdrażania)
 • opracowanie i zakup elementów multimedialnego systemu kierowania osób z dysfunkcją wzroku YourWay (w trakcie wdrażania)
 • opracowanie i zakup poziomych oznaczeń ciągów komunikacyjnych (w trakcie wdrażania)
 • opracowanie i zakup oznaczeń drzwi dla osób z dysfunkcją wzroku (w trakcie wdrażania)
 • przygotowanie nowego serwisu www uczelni w pełni dostosowanego do wymagań WCAG 2.1 (w trakcie wdrażania)
 • opracowanie nowych edukacyjnych materiałów e-learningowym o charakterze multimedialnym, w tym w oparciu o technologię VR (w trakcie przygotowań)
 • wdrożenie na platformie e-learngowej UNS systemu dostosowania treści do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
 • przeszkolenie pracowników dydaktycznych i administracyjnych w zakresie potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Więcej o projekcie:

Ludzka Uczelnia Nauk Społecznych

Masz pytanie? Skontaktuj się z BON UNS

Adres

Kamińskiego 21, Łódź, Polska

Telefon

(42) 232 74 83

Godziny pracy

Poniedziałek – Piątek 8:00 – 15:00
Wybrane Soboty zjazdowe