Informacje ogólne

Pomoc materialną w ramach dotacji przyznanej przez ministerstwo właściwe do spraw szkolnictwa wyższego stanowią:

  1. stypendium socjalne;
  2. stypendium dla osób niepełnosprawnych;
  3. stypendium Rektora;
  4. zapomoga.

W przypadku studiowania na więcej niż jednym kierunku studiów stypendium socjalne, stypendium retora, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, można pobierać tylko na jednym, według własnego wyboru.

Stypendium nie przysługuje studentowi, który posiada tytuł zawodowy magistra, nawet jeżeli uzyskał go za granicą,  nie przysługuje także w sytuacji, gdy student posiada tytuł zawodowy licencjata, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Stypendium przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich. Łączny okres przysługiwania stypendium wynosi 12 semestrów, bez względu na jego pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem, że w ramach tego okresu stypendium przysługuje na studiach:

  • pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;
  • drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.

Za datę złożenia, i podstawę do rozpatrzenia, uznaje się datę złożenia oryginału wniosku w Rektoracie Uczelni lub Dziale Finansowym (pok.28) wraz z kompletem dokumentów

Komunikat

Terminy składania dokumentów!

  • W semestrze zimowym do 31 X
  • W semestrze letnim do 30 III
Mężczyzna w niebieskiem koszuli i w krawacie korzysta z megafonu, który zakrywa mu twarz.

Studenci Uczelni Nauk Społecznych mogą ubiegać się o różne formy pomocy materialnej:

Dział finansowy UNS

Adres

Kamińskiego 21, Łódź, Polska

Telefon

+48 795 502 271

Godziny pracy

Pn-Pt 9:00 – 13:00
Wybrane soboty – informacja wkrótce