Rozwój współpracy Uczelni Nauk Społecznych, zwłaszcza w obrębie Europejskiego Obszaru Wiedzy z interesariuszami, osadzony jest w nowoczesnym modelu Uczelni. Model ten cechuje się współpracą z interesariuszami zewnętrznymi, zorientowaniem na rynek zarówno w zakresie kształcenia, jak i prowadzenia badań naukowych, budowaniem pożądanych relacji Uczelni z otoczeniem w zakresie budowania programów studiów czy też profesjonalizacją zarządzania modelem praktycznym kształcenia.

Współpraca akademicka i naukowa

EMCC jest międzynarodową organizacją non-profit, skupiającą ekspertów-praktyków mentoringu, coachingu i superwizji, przedstawicieli świata naukowego, specjalistów human resources oraz inne osoby tą tematyką zainteresowane lub związane z nią zawodowo. Skupia się na rozwoju i promocji swojej branży, jej profesjonalizacji, na promowaniu dobrych praktyk zawodowych, ram kompetencyjnych, poszerzaniu kompetencji profesjonalistów tej branży, promocji własnego systemu akredytacji. Swoim członkom zapewnia wielotorowe merytoryczne wsparcie. Współpracuje także z biznesem, zachęcając do korzystania z usług akredytowanych profesjonalistów i oferując własne cykle warsztatowe.

Institute for Executive Development jest organem akredytującym programy szkoleń menedżerskich oraz studia podyplomowe z zakresu Executive Education, w tym prestiżowe i cieszące się międzynarodowym uznaniem programy Master of Business Administration (m.in. programy Executive i European Edition dla krajów Europy Wschodniej). Audyt obejmuje każdy aspekt związany z procesem kształcenia na studiach MBA.

Z WAY to excellence Business School to stowarzyszenie doświadczonych, wysoko wykwalifikowanych naukowców, trenerów i coachów.

Naukowa rada doradcza oraz wysoko wykwalifikowani mentorzy z poszczególnych dziedzin zarządzania gwarantują kompetencje i wysoką jakość we wszystkich dyscyplinach. Z-Way opiera się na sprawdzonych metodach i innowacyjnym podejściu. Współpraca z naukowcami z różnych uczelni i instytutów wspiera stały rozwój obszarów będących przedmiotem zainteresowania stowarzyszenia.
„Naukowy rozsądek, innowacyjność, pragmatyczność i orientacja na praktykę” to rzeczywistość, którą oferujemy w realizowanych projektach.

Edulabor jest członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, Izby Coachingu, Polskiego Centrum Mediacji (oddział w Warszawie), posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych oraz jest członkiem instytucjonalnym EMCC Poland European Mentoring & Coaching Council.

Jako partner Uczelni wyższych prowadzi ofertę ponad 50-ciu kierunków studiów. Współpracują również z uczelniami w obszarze budowania oferty, opieki merytorycznej, projektowania programów studiów oraz szkoleń.

Jako firma szkoleniowa świadczy usługi dla firm, uczelni wyższych i placówek oświatowych.

Galicyjska Fundacja ,,Wsparcie, Integracja, Rozwój’’ istnieje od 2006 roku i jest liczącą się w Małopolsce placówką, mającą w dorobku ponad 7700 przeszkolonych osób. Specjalizacją Fundacji jest organizacja studiów podyplomowych nadających kwalifikacje dla nauczycieli, realizowanych w partnerstwie z wybranymi uczelniami.

Galicyjska Fundacja „Wsparcie, Integracja, Rozwój” jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS).

Akredytowana placówka doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym. Placówka została założona w 1995 roku. Głównym celem jej działalności jest doskonalenie ogólne i zawodowe nauczycieli, kadry kierowniczej szkół, samorządów lokalnych i innych osób. Podjęta w 2015 roku współpraca z uczelniami wyższymi zaowocowała uruchomieniem studiów podyplomowych. W badaniach ewaluacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych uzyskują wysokie oceny i bardzo dobre opinie.

Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych powstało z inicjatywy środowisk naukowych kilku ośrodków, którym leży na sercu dobre przygotowanie kadry pedagogicznej w zakresie pedagogiki specjalnej. Stworzone zostało dzięki mocnemu zaangażowaniu grupy, która swoje doświadczenie w organizacji szkoleń, kursów oraz studiów podyplomowych zdobywała w byłym Centrum Usług Dydaktycznych „ART-MAR” w Rzeszowie. Długoletnie doświadczenie właściciela dr Artura Woźny, a zarazem Dyrektora placówki pozwala na przedstawienie z całą odpowiedzialnością bogatej oferty dydaktycznej. 

Centrum Studiów Podyplomowych EDUSFERA od wielu lat współpracuje ze szkołami wyższymi przy organizacji i realizacji studiów podyplomowych. Główną specjalizacją Centrum jest realizacja studiów silnie wspieranych kształceniem zdalnym.

Od 2001 roku działa jako: Placówka Kształcenia Ustawicznego i Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli. W tym czasie blisko 70 tysięcy uczestników szkoleń doskonaliło swoje kompetencje zawodowe, ponad 8 tysięcy osób uzyskało nowe kwalifikacje zawodowe, we współpracy z wyższymi uczelniami zorganizowaliśmy 63 kierunki studiów podyplomowych, blisko 2 tysiące beneficjentów otrzymało wsparcie dzięki realizacji projektów dofinansowanych z UE. Realizuje projekty unijne: szkoleniowe, inwestycyjne, badawcze, doradcze. Organizuje międzynarodowe wizyty studyjne i konferencje, promujące uczenie się przez całe życie. Prowadzi doradztwo personalne, zawodowe, prawne, w zakresie zamówień publicznych i usług medycznych; doradztwo unijne, coaching dla firm i indywidualny.

Instytut Doskonalenia Kadr Pedagogicznych „EDUKACJA” istnieje od roku 2003. Jest  niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli. Instytut posiada prawo prowadzenia działalności na terenie całego kraju. Firma szkoleniowa jest zarejestrowana także w Wojewódzkim Urzędzie Pracy i wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych.

Celem placówki jest: dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli i osób podejmujących pracę pedagogiczną, badanie potrzeb i oczekiwań w zakresie rozwoju zawodowego nauczycieli, planowanie i organizowanie efektywnej współpracy z nauczycielami, organizowanie doskonalenia zawodowego kadry zarządzającej i nauczycieli oraz wspieranie ich awansu zawodowego. Działania placówki podejmowane są na polu organizacji i realizacji szkoleń, warsztatów i kursów z zakresu obejmującego obszar nauczania, wychowania, patologii społecznej profilaktyki i szeroko pojętego rozwoju kompetencyjności nauczyciela.

Ośrodek zajmuje się prowadzeniem zajęć, szkoleń, warsztatów oraz studiów podyplomowych. Ich celem jest doskonalenie zawodowe nauczycieli, którzy uczą na różnych poziomach edukacji, w tym edukacji specjalnej.

Instytucje samorządowe i organizacje pozarządowe

ID Logo Nazwa partnera Strona WWW
1 European Mentoring and Coaching Council https://emccpoland.org/
2 Institute for Executive Development https://ifed.pl/
3 Z WAY to excellence Business School https://z-way.ch
4 Ośrodek Szkoleniowo Doradczy EDULABOR https://www.edulabor.pl/
5 Galicyjska Fundacja ,,Wsparcie Integracja Rozwój’’ https://godn.krakow.pl/
6 Ośrodek Doradztwa i Usług Oświatowych Edukacja 2001 https://edukacja2001.pl/
7 Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych https://pcud.edu.pl/
8 Centrum Studiów Podyplomowych EDUSFERA https://edusfera.edu.pl/
9 Firma Szkoleniowo-Doradcza Anna Szywała https://annaszywala.pl/
10 Instytut Doskonalenia Kadr Pedagogicznych „EDUKACJA” http://idkp.edu.pl/
11 Niepubliczny Ośrodek Edukacyjny EDU-JETTER http://www.noeedujetter.pl/
12 Firma Szkoleniowo-Konsultingowa Nowe Perspektywy https://noweperspektywy.pl/
Wyświetl listę

Instytucje samorządowe i organizacje pozarządowe

Celem fundacji jest promocja i wspieranie rozwoju nauki, edukacji, przedsiębiorczości oraz kreowanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu zastosowania nowych technologii i cyfryzacji we wszystkich dziedzinach życia.

Niemieckojęzyczna baza danych dostarczająca informacji na temat oceny zagranicznych kwalifikacji i wspierania władz, pracodawców i osób prywatnyche w klasyfikowaniu zagranicznych kwalifikacji w niemieckim systemie oświaty.

Europejska Fundacja Zarządzania Jakością – została założona w 1988 roku przez czternastu ówczesnych liderów europejskiej gospodarki i zatwierdzona przez Komisję Europejską. Nadrzędnym celem tej organizacji było przyspieszenie akceptacji Zarządzania Jakością jako strategii osiągnięcia globalnej przewagi konkurencyjnej. Obok międzynarodowych koncernów (ABB, BASF, Daimler Chrysler, Hewlett-Packard, Nokia, Siemens, Xerox) na liście członków EFQM występują również firmy o zasięgu lokalnym, narodowym oraz instytuty badawcze wiodących europejskich placówek naukowych.

Nasza Uczelnia działa zgodnie z modelem doskonałości EFQM. Jesteśmy w elitarnym gronie zaledwie 4 organizacji z Polski. Członkostwo w EFQM potwierdza realizację naszych procesów na najwyższym światowym poziomie.

Za dzień powstania Fundacji Geotyda należy uznać 2 kwietnia 2015r. Statutowym celem Fundacji jest rozpowszechnianie geoturystyki, czyli odkrywanie miejsc ciekawych z punktu widzenia geologii. Oprócz odkrywania nowych zakątków w Geotydzie, Fundacja Geotyda nieodpłatnie rozprowadza paragrafowe gry terenowe. Ich celem jest oprowadzenie przy pomocy opisanej w punktach (paragrafach), lecz nieoznakowanej w terenie, trasie po obszarach charakteryzujących się ciekawym epizodem z przeszłości oraz krótkie jego przedstawienie. Wykorzystują one techniki stosowane podczas szkolenia służb specjalnych. To tylko jedna z inicjatyw podejmowanych przez Fundację Geotyda. Także bezpłatnie udostępnianą bazę form ochrony przyrody. Jako że Fundacja Geotyda zajmuje się składnikami nieożywionymi, to obecne są w niej wyłącznie chronione formy przyrody nieożywionej. Kontakt z nimi stanowi zatem jeden z elementów edukacji podnoszącej świadomość ekologiczną i kształtuje właściwe postawy człowieka wobec przyrody.

Teren działania Grupy obejmuje wschodnie stoki Babiej Góry i przełęczy Krowiarki, Pasmo Polic, Pasmo Podhalańskie, Orawę, Gorce, Beskid Wyspowy, część Beskidu Sądeckiego i Pieniny. Łącznie to około 1500 km szlaków turystycznych i 4200 km2 powierzchni, 4 duże koleje linowe krzesełko i ok. 50 wyciągów narciarskich. Grupa liczy 360 ratowników działających w Sekcjach Operacyjnych: Rabka – Orawa, Niedźwiedź, Limanowa, Kamienica, Ochotnica, Szczawnica, Krościenko i Nowy Targ.

Rocznie ratownicy Grupy Podhalańskiej uczestniczą w około 700 akcjach, wyprawach i interwencjach, przepracowując  3000 godzin na rzecz bezpieczeństwa ludzi – nie tylko w górach. Oprócz działalności ratowniczej Grupa prowadzi również szeroką działalność profilaktyczną – imprezy plenerowe, pokazy sprzętu GOPR, prelekcje profilaktyczne oraz całodzienne imprezy dydaktyczne połączone z pokazami pierwszej pomocy, wspinaczką na ścianie oraz wycieczką topograficzną w góry.

Powiat nowotarski (województwo małopolskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Nowy Targ. W skład powiatu wchodzą: gmina miejska: Nowy Targ, gminy miejsko-wiejskie: Rabka-Zdrój, Szczawnica, gminy wiejskie: Czarny Dunajec, Czorsztyn, Jabłonka, Krościenko nad Dunajcem, Lipnica Wielka, Łapsze Niżne, Nowy Targ, Ochotnica Dolna, Raba Wyżna, Spytkowice, Szaflary oraz miasta: Nowy Targ, Rabka-Zdrój, Szczawnica.

Rzeszów to największe miasto południowo-wschodniej Polski, stolica województwa podkarpackiego stanowiącego wschodnią granicę Unii Europejskiej, jak również centralny ośrodek Rzeszowskiego Obszaru Metropolitarnego. Siedziba władz samorządowych i wojewódzkich, instytucji rządowych oraz sądowniczych. Stanowi centrum ekonomiczne, akademickie, kulturalne i rekreacyjne południowo-wschodniej Polski. Pełni funkcję ważnego ośrodka przemysłu lotniczego, informatycznego, chemicznego, handlowego, budowlanego i usługowego. Jest dynamicznie rozwijającym się miastem młodych i przedsiębiorczych ludzi.

Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych  w Rzeszowie zapewnia wspólną obsługę  ekonomiczno – administracyjną i organizacyjną trzem placówkom opiekuńczo – wychowawczym: Dom dla Dzieci „MIESZKO”, „DOBRAWA” i „ BOLESŁAW”. Pracą Centrum kieruje dyrektor, który jest zarazem dyrektorem  wszystkich trzech placówek opiekuńczo – wychowawczych  i zarządza nimi przy pomocy wychowawców koordynatorów.

Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu jest zespołem placówek zajmujących się realizacją zadań związanych z zapewnieniem opieki i wychowania dzieciom i młodzieży częściowo  lub całkowicie pozbawionym opieki rodziców i umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Centrum zostało powołane w 2013 roku,  na bazie doświadczeń wychowawczych i tradycji funkcjonującego w tym miejscu od 50 lat Domu Dziecka w Skopaniu. Obecnie Centrum tworzy blok administracyjny oraz dwie placówki opiekuńczo-wychowawcze o charakterze socjalizacyjnym: Dom Dziecka oraz Dom dla Dzieci.

Fundacja In Corpore zarejestrowana w 2005 roku od początku swojego istnienia jest organizacją prowadzącą, promującą i wspomagającą działania badawcze, diagnostyczne, terapeutyczne i edukacyjne, a jej celem jest pomoc dzieciom, młodzieży i dorosłym zagrożonym wykluczeniem społecznym, z dysfunkcjami czy niepełnosprawnościami.

Działania podejmowane przez Fundację skupiają się na integrowaniu różnych środowisk w celu zapewnienia holistycznego podejścia do diagnostyki i terapii osób z zaburzeniami słuchu oraz mowy.

Jawornik Polski to gmina wiejska w województwie podkarpackim, w powiecie przeworskim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie przemyskim. Siedziba gminy to Jawornik Polski.

Diecezja Rzeszowska ustanowiona przez Jana Pawła II bullą „Totus Tuus Poloniae Populus” w dniu 25 III 1992 r., zajmuje powierzchnię 6000 km2, na której mieszka 611 949 ludzi, w tym 596 145 to katolicy, wśród których posługę duszpasterską pełni 656 kapłanów diecezjalnych oraz 101 kapłanów zakonnych w 237 parafiach. Na samym początku działalności diecezji jej Ordynariusz Biskup Kazimierz Górny wydał dekret powołujący do istnienia i działania Caritas Diecezji Rzeszowskiej.

Stowarzyszenie zrzesza osoby z wadami słuchu wraz z ich rodzinami  oraz osoby słyszące, którym bliskie są sprawy środowiska niesłyszących. PSG świadczy usługi tłumaczenia w zakresie języka migowego w placówkach opieki zdrowotnej, urzędach i instytucjach. Celem PSG jest ciągłe udoskonalanie wszelkich dostępnych form pomocy w zakresie funkcjonowania społecznego z uwzględnieniem konieczności podmiotowego traktowania człowieka niesłyszącego. Należy przy tym pamiętać o dorobku kulturowym i wartościach tworzonych za sprawą języka migowego. Niesłyszący stanowią mniejszość językową tworzącą własną historię, sztukę, kulturę i strukturę społeczną, a tożsamość środowiskowa stanowi dla nich ogromną wartość. Ważnym elementem działalności Stowarzyszenia jest promowanie praw tej grupy społecznej poprzez organizowanie kursów języka migowego.

Powiat Rzeszowski tworzy 14 gmin położonych wokół wojewódzkiego miasta Rzeszowa. To dynamicznie rozwijająca się, centralna część województwa, dobrze skomunikowana, z nowoczesną infrastrukturą oraz obiektami odpowiadającymi potrzebom współczesnego świata. Powiat rzeszowski to piękne krajobrazy i czyste środowisko ale także miejsce wielu nowatorskich przedsięwzięć biznesowych, jak chociażby tych realizowanych w powiatowym Parku Naukowo-Technologicznym „Rzeszów-Dworzysko”. O atrakcyjności powiatu świadczy ciągły napływ mieszkańców oraz rozwijające się budownictwo. To właśnie w powiecie rzeszowskim na jedną osobę przypada największa w województwie podkarpackim powierzchnia mieszkalna. Tylko mieszkańcy powiatu rzeszowskiego mają taką przestrzeń do życia!

ID Logo Nazwa partnera Strona WWW
1 Fundacja Polskie Centrum Heurystyki http://centrumheurystyki.pl/
2 Anabin https://anabin.kmk.org
3 European Foundation for Quality Management https://efqm.org/
4 Fundacja Geotyda https://geotyda.org/
5 Grupa Podhalańska GOPR w Rabce Zdrój https://www.gopr-podhale.pl/
6 Starostwo Powiatowe w Nowym Targu https://www.nowotarski.pl/
7 Gmina Miasto Rzeszów https://www.erzeszow.pl/
8 Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Rzeszowie http://domdziecka.resman.pl/
9 Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu http://www.centrumskopanie.domdziecka.org/
10 Fundacja In Corpore https://www.fundacjaincorpore.pl/
11 Gmina Jawornik Polski https://gminajawornikpolski.pl/
12 Caritas Diecezji Rzeszowskiej http://caritas.rzeszow.pl/
13 Podkarpackie Stowarzyszenie Głuchych http://www.psg.rzeszow.pl/
14 Starostwo Powiatowe w Rzeszowie https://powiat.rzeszowski.pl/
Wyświetl listę

Współpraca z biznesem

Norman Benett Group to grupa firm doradczo-szkoleniowych specjalizujących się w zakresie doradztwa organizacyjnego i personalnego, szkoleń biznesowych i psychologicznych, coachingu oraz audytu jakościowego. Firma Norman Benett współtworzy Izbę Coachingową i jest jednym z członków założycieli Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, organizacji dbającej o standardy pracy i etykę środowiska szkoleniowego.

Aeroklub Nowy Targ – stowarzyszenie działające na lotnisku w Nowym Targu od 2001. Spadkobierca tradycji lotniczej Podhala zapoczątkowanej przez Aeroklub Tatrzański w 1957.

Aeroklub Nowy Targ jest organizatorem Nowotarskiego Pikniku Lotniczego.

Jako pierwszy Aeroklub w Polsce posiadał komplet certyfikatów AOC w zakresie wykonywania lotów widokowych samolotem, szybowcem, a także balonem na ogrzane powietrze. Posiada również certyfikat usługowy AWC.

Aeroklub Nowy Targ prowadzi szkolenia teoretyczne oraz praktyczne do uzyskania licencji: pilota samolotowego PPL(A)/LAPL(A), pilota szybowcowego SPL (szkolenie za samolotem holującym oraz za wyciągarką), pilota balonowego BPL (balon na ogrzane powietrze Grupa A).

Centrum Ekspertyz Kryminalistycznych sp. z o.o. oferuje profesjonalnie wykonane opinie przez ekspertów kryminalistyki i rzeczoznawców posiadających jednocześnie status biegłego sądowego.

Oferta Centrum Ekspertyz Kryminalistycznych skierowana jest do wszystkich organów procesowych oraz osób prawnych i fizycznych.

Centrum współpracuje z uczelniami wyższymi, bierze udział w projektach naukowych i działalności edukacyjnej.

Zakres działania Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Krakowie to m.in.: wykonywanie ekspertyz, opracowywanie opinii kryminalistycznych i realizowanie zleconych czynności techniczno-kryminalistycznych na potrzeby jednostek organizacyjnych Policji oraz na rzecz podmiotów pozapolicyjnych; współpraca z placówkami naukowo-badawczymi oraz instytucjami i laboratoriami w zakresie problematyki kryminalistycznej; uczestniczenie w oględzinach i innych czynnościach procesowych dotyczących najpoważniejszych przestępstw popełnionych na terenie województwa małopolskiego.

Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju w Nowym Targu korzystając z bardzo dobrej współpracy z Urzędem Miasta Nowego Targu, organizuje corocznie cykliczne zajęcia strzeleckie dla młodzieży. Dzięki pozyskiwaniu środków finansowych, udaje się uzyskać blisko 50% dofinansowanie zadań publicznych, w efekcie czego młodzież ma okazję bezpłatnie uczestniczyć w zajęciach strzeleckich organizowanych na strzelnicy w Nowym Targu. Przy wsparciu instruktorów strzeleckich z KS LOK „Szarotka” od wielu lat corocznie organizowane są:

Akcja Zima – zajęcia strzeleckie dla młodzieży prowadzone we wszystkie dni ferii zimowych od poniedziałku do piątku w godzinach od 10-14.00.

Akcja Lato – zajęcia strzeleckie dla młodzieży szkolnej, prowadzone w każdy wakacyjny poniedziałek i czwartek w godz. 10.00-14.00

Liga Szkolna – cykl treningów dla drużyn szkolnych, zwieńczony 3 zawodami strzeleckimi, w których biorą udział reprezentacje poszczególnych szkół.

Dzięki członkostwu w KS LOK „Szarotka” Nowy Targ, młodzi ludzie mają okazję rozpocząć przygodę z wyczynowym strzelectwem sportowym. Treningi pod okiem doświadczonych instruktorów i trenerów, zdobywanie młodzieżowych licencji zawodniczych PZSS, uczestnictwo w wojewódzkich, międzywojewódzkich i krajowych zawodach strzeleckich to tylko część atrakcji jakie na nich czekają na strzelnicy „Szarotek”.

W Komendzie Powiatowej PSP służbę pełni 123 strażaków, w tym w JRG – 102. Na terenie Powiatu Nowotarskiego działają dwie Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze wyposażone ogółem w 17 samochodów (8 gaśniczych, 9 specjalnych). Działania JRG PSP wspomagają 102 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym 21 jednostek włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nowym Targu terytorialnym zasięgiem obejmuje powiaty: nowotarski, tatrzański oraz suski. Do głównych zadań Wojskowej Komendy Uzupełnień w Nowym Targu należy: zapewnienie mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych, administrowanie rezerwami osobowymi, wykonywanie świadczeń na rzecz obrony, współpraca z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością państwa, udział w rekrutacji i naborze ochotników do czynnej służby wojskowej, w tym zawodowej służby wojskowej i służby kandydackiej, realizacja czynności w ramach gromadzenia zasobów osobowych na potrzeby uzupełnienia mobilizacyjnego sił zbrojnych w czasie wojny, udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w ramach terytorialnego zasięgu działania wojskowych komend uzupełnień , promocja obronności i służby wojskowej.

Wojskowy Ośrodek Szkoleniowo – Kondycyjny w Zakopanem w ramach codziennego funkcjonowania realizuje: turnusy szkoleniowo-kondycyjne dla personelu latającego SZ RP; szkolenie pokładowego personelu aeromedycznego SZ RP z zakresu stosowania technik linowych w ratownictwie lotniczym; szkolenia SERE poziomu A, B oraz B i C „VIP”; turnusy rehabilitacyjne dla rodzin żołnierzy, którzy ponieśli śmierć podczas wykonywania obowiązków służbowych.

Dodatkowo organizuje bądź współorganizuje: Mistrzostwa Sił Powietrznych w narciarstwie zjazdowym; Mistrzostwa Wojska Polskiego w pływaniu; Mundurowy Dzień Dziecka w Rabce Zdroju; Podhalański Konkurs Piosenki Patriotycznej i Wojskowej w Rabce Zdroju.

Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Błękitny Parasol” dedykowane jest wyjątkowym dzieciom wymagającym intensywnych i indywidualnych terapii. W ramach przedszkola zostały utworzone 4 grupy, w których łącznie 16 dzieci może realizować edukację przedszkolną, wczesne wspomaganie rozwoju oraz specjalne terapie.

Przedszkole powstało z inicjatywy: Agencji Kreatywnej „Show-Case” Iwona Szczęch, MK-Med Monika Kaczor oraz założycieli Fundacji „Parasol”.

Oferta poradni skierowana jest do dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli. Dzieci mogą  otrzymać  diagnozę, opinie  oraz wsparcie terapeutyczne psychologa, logopedy, pedagoga oraz innych specjalistów. Rodzice mogą skorzystać z konsultacji wychowawczych jako formy doraźnej pomocy w rozwiązywaniu konkretnego problemu związanego z wychowaniem dziecka. W ramach działalności poradni realizowane są zajęcia  z  wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci, u których zdiagnozowano lub podejrzewa się nieprawidłowości rozwojowe.

Centrum Rozwoju i Psychoedukacji MODI to firma świadcząca kompleksowe usługi w zakresie edukacji, poradnictwa oraz wsparcia indywidualnego dzieci, młodzieży i dorosłych.

Centrum powstało na bazie osobistych i wieloletnich doświadczeń szkoleniowych profesjonalistów z obszaru psychologii, pedagogiki specjalnej oraz pracy indywidualnej z pacjentem. Celem było stworzenie miejsca, w którym specjaliści wielu dziedzin, poprzez szkolenia i warsztaty oraz poradnictwo indywidualne, będą mogli zapewniać kompleksową pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, zmagającym się z wielopoziomowymi problemami, wymagającymi wsparcia i uwagi. Zatrudnieni tu humaniści, wzbogacając na bieżąco kompetencje zawodowe o najnowsze metody i narzędzia diagnostyczne, obejmują życzliwą troską dzieci, młodzież oraz osoby starsze, niosąc pociechę i rozwiązując w optymalny sposób problemy pacjentów.

ID Logo Nazwa partnera Strona WWW
1 Norman Benett Group https://normanbenett.pl/
2 Aeroklub Nowy Targ https://www.epnt.pl/
3 Centrum Ekspertyz Kryminalistycznych http://kryminalistyka.org/
4 Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Krakowie https://malopolska.policja.gov.pl/krk/wolnytekst/129,Laboratorium-Kryminalistyczne.html
5 Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju w Nowym Targu http://strzelnicanowytarg.org/
6 Państwowa Straż Pożarna w Nowym Targu https://www.gov.pl/web/kppsp-nowy-targ
7 Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nowym Targu https://archiwum-wkunowytarg.wp.mil.pl/pl/index.html
8 Wojskowy Ośrodek Szkoleniowo-Kondycyjny w Zakopanem „Gronik” https://woszkzakopane.wp.mil.pl/pl/
9 Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Błękitny Parasol” http://przedszkoleparasol.pl/
10 Centrum diagnozy i terapii Kraina dla Ciebie https://nppp.rzeszow.pl/
11 Centrum Rozwoju i Psychoedukacji MODI https://centrummodi.pl/
Wyświetl listę

Młoda uśmiechnięta kobieta trzymająca w dłoni pomarańczowy zeszyt.

Zapisz się!

Zapraszamy do wypełnienia formularza rejestracyjnego.
Wypełnienie formularza pozwala też zarezerwować sobie miejsce w przypadku dużej liczby kandydatów.

ZAPISZ SIĘ

Rektorat UNS

Jeśli masz jakiekolwiek pytania chętnie na nie odpowiemy.

Adres

Kamińskiego 21, Łódź, Polska

Telefon

(42) 232 74 99

Godziny pracy

Poniedziałek – Piątek 8:00 – 15:30
Sobota 8.30 – 13.30