Młodzi ludzie spoglądający na monitor.

Kto podlega ubezpieczeniu

Każdy student będący obywatelem polskim podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego:

  • Jako członek rodziny osoby ubezpieczonej:
    – do 26 roku życia;
    – bez ograniczenia wieku – student niepełnosprawny posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi bez ograniczenia wieku
    – student – współmałżonek osoby ubezpieczonej
  • Student, który ukończył 26 lat i nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, jest zgłaszany do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia przez UNS. Uczelnia odprowadza za niego comiesięczną składkę.
  • Student, który nie ukończył 26 lat, ale nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego jako dziecko, wnuk, małżonek osoby ubezpieczonej, może być również ubezpieczony przez UNS.

Ubezpieczenie członków rodziny

Student, który został zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię, zgłasza do tego ubezpieczenia również wszystkich członków rodziny (współmałżonka, dzieci), którzy nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.

Warunkiem opłacania przez Uczelnie składek jest zgłoszenie się studenta we właściwym dziekanacie, wypełnienie druku ZUS ZZA i dołączenie do niego oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu.

W przypadku zbiegu tytułów do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, gdy w ramach każdego z tych tytułów składka finansowana jest z budżetu państwa, składka jest opłacana z tytułu, który powstał wcześniej. Jeżeli tytuły powstały równocześnie, składka jest opłacana z pierwszego zgłoszonego tytułu.

Wygaśnięcie ubezpieczenia

Obowiązek odprowadzania składek przez UNS na ubezpieczenie zdrowotne dla uprawnionych osób wygasa z dniem ukończenia studiów (nie później niż do 30 września roku akademickiego, w którym student zaliczył ostatni semestr studiów) lub skreślenia z listy studentów.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wygasa po upływie 4 miesięcy od zakończenia nauki lub w momencie skreślenia z listy studentów.

Student, za którego jest odprowadzana przez Uczelnię składka na ubezpieczenie zdrowotne, ma obowiązek poinformować uczelnię o fakcie nabycia prawa do ubezpieczenia z innego tytułu (podjęcie pracy, zawarcie związku małżeńskiego z osobą ubezpieczoną). Uczelnia wyrejestrowuje wówczas studenta z ubezpieczenia (druk ZUS ZWUA) i zaprzestaje odprowadzania składek.

Student ma również obowiązek zgłosić zmianę danych zawartych we wniosku.

Masz pytanie? Skontaktuj się z działem finansowym UNS

Adres

Kamińskiego 21, 90-229 Łódź, Polska

Godziny pracy

Poniedziałek – Piątek 8:00 – 15:00
Sobota 8.30 – 13.30 (dyżur telefoniczny poza siedzibą uczelni)