Niniejsza polityka prywatności (zwana dalej: „Polityką prywatności”) określa zasady przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego https://www.uns.lodz.pl („Serwis”), w tym zasady wykorzystywania plików typu „cookies”.


I.  INFORMACJE OGÓLNE

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Uczelnia Nauk Społecznych z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Kamińskiego 21, 90-229 Łódź. Zgodnie z art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej: „RODO”, administrator danych osobowych określa cel oraz sposób przetwarzania danych osobowych.
 2. Z Uczelnią Nauk Społecznych można kontaktować się pod adresem ul. Kamińskiego 21, 90-229 Łódź, adresem e-mail: rektorat@uns.lodz.pl lub nr tel. 42 232 74 99.
 3. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych adresowych, bądź z wyznaczonym u Administratora Inspektorem Ochrony Danych pod adresem mailowym: joanna.goslawska@uns.lodz.pl.
 4. Państwa dane osobowe zostały pozyskane od Państwa podczas korzystania z usług dostępnych za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem: https://www.uns.lodz.pl, w szczególności podczas wypełniania formularza rejestracyjnego, formularza kontaktowego oraz formularza zakupowego kursów i szkoleń.
 5. W przypadku innych niż wymienione w niniejszej polityce usług dostępnych za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem: https://www.uns.lodz.pl związanych z przetwarzaniem danych osobowych, informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z takimi usługami mogą być uregulowane w odrębnych dokumentach/informacjach dotyczących takich innych usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych dostępnych na poszczególnych podstronach serwisu.
 6. Ponadto w przypadku korzystania przez Państwa z serwisu internetowego https://www.uns.lodz.pl, pozyskujemy dane eksploatacyjne (data, czas pobytu na stronie lub nr IP), które przekazywane są przy każdym wywołaniu strony przez przeglądarkę, z której Państwo korzystają. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, w związku z czym nie jest możliwa identyfikacja osoby korzystającej z serwisu. Dane te nie są przekazywane podmiotom trzecim.
 7. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa, w szczególności z przepisami RODO.
 8. Posiadają Państwo prawo żądania od Uczelni Nauk Społecznych dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 9. Posiadają Państwo prawo do przenoszenia danych.
 10. Posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 11. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 12. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.
 13. Nie planujemy przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 14. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Polityce prywatności, a dotyczącym ochrony danych osobowych stosuje się przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, w tym RODO.

II. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE DOT. PRZETWARZANIA DANYCH PRZY USŁUDZE FORMULARZA REJESTRACYJNEGO

 1. Państwa dane osobowe w postaci adresu imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail oraz obywatelstwa podane przy wypełnieniu formularza rejestracyjnego przetwarzamy w celu rezerwacji dla Państwa miejsca na liście studentów oraz w celu przesłania informacji dot. procedury rekrutacyjnej wraz plikami dokumentów, które należy wypełnić w ramach tej procedury, a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – czyli Państwa zgoda wyrażona przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego.
 2. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 3. Po zakończeniu świadczenia usługi rezerwacji miejsca na liście studentów, Państwa dane będziemy przetwarzać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Uczelni Nauk Społecznych w postaci konieczności zapewnienia możliwości dochodzenia, ustalenia lub obrony przed roszczeniami.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, przy czym brak ich podania uniemożliwi nam realizację usługi rezerwacji miejsca na liście studentów oraz przesłania stosownych informacji i dokumentów dotyczących procesu rekrutacji.
 5. Państwa dane będą przechowywane przez czas funkcjonowania formularza rejestracyjnego lub do czasu cofnięcia zgody, maksymalnie do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń ustalonego zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
 6. Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć podmioty, którym Uczelnia Nauk Społecznych powierzy przetwarzanie danych na podstawie umów, w szczególności podmioty świadczące usługi informatyczne, a także podmioty, które na podstawie przepisów prawa mogą uzyskać do nich dostęp.

III. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE DOT. PRZETWARZANIA DANYCH PRZY USŁUDZE FORMULARZA KONTAKTOWEGO

 1. Państwa dane osobowe w postaci adresu imienia, nazwiska, pseudonimu oraz adresu e-mail podane przy wypełnieniu formularza kontaktowego przetwarzamy w celu przesłania odpowiedzi drogą mailową, a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – czyli Państwa zgoda wyrażona przy wypełnianiu formularza kontaktowego.
 2. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 3. Po przesłaniu odpowiedzi na wiadomość z formularza kontaktowego, Państwa dane będziemy przetwarzać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Uczelni Nauk Społecznych w postaci konieczności zapewnienia możliwości dochodzenia, ustalenia lub obrony przed roszczeniami.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, przy czym brak ich podania uniemożliwi nam przesłanie stosownej odpowiedzi.
 5. Państwa dane będą przechowywane przez czas funkcjonowania formularza kontaktowego lub do czasu cofnięcia zgody, maksymalnie do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń ustalonego zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
 6. Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć podmioty, którym Uczelnia Nauk Społecznych powierzy przetwarzanie danych na podstawie umów, w szczególności podmioty świadczące usługi informatyczne, a także podmioty, które na podstawie przepisów prawa mogą uzyskać do nich dostęp.

IV. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE DOT. PRZETWARZANIA DANYCH PRZY USŁUDZE FORMULARZA ZAKUPOWEGO KURSÓW I SZKOLEŃ

 1. Państwa dane osobowe w postaci adresu imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu fizycznego oraz adresu e-mail podane przy wypełnieniu formularza zakupowego kursów i szkoleń przetwarzamy w celu realizacji usługi sprzedaży udziału w kursie lub szkoleniu oferowanym przez Uczelnię Nauk Społecznych, a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit.:
  • a) RODO – czyli Państwa zgoda wyrażona przy wypełnianiu formularza zakupowego kursów i szkoleń,
  • b) RODO – czyli umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia,
  • c) RODO – czyli ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością̨,
  • f) RODO – czyli nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń, przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych.
 2. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 3. Po zakończeniu świadczenia usługi udziału w kursie/szkoleniu, Państwa dane będziemy przetwarzać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO – w celu spełnienia obowiązków fiskalnych i rachunkowych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Uczelni Nauk Społecznych w postaci konieczności zapewnienia możliwości dochodzenia, ustalenia lub obrony przed roszczeniami.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, przy czym brak ich podania uniemożliwi nam realizację usługi sprzedaży udziału w kursie lub szkoleniu.
 5. Państwa dane będą przechowywane przez czas funkcjonowania usługi sprzedaży kursów i szkoleń lub do czasu cofnięcia zgody, maksymalnie do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń ustalonego zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
 6. Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć podmioty, którym Uczelnia Nauk Społecznych powierzy przetwarzanie danych na podstawie umów, w szczególności podmioty świadczące usługi informatyczne, a także podmioty, które na podstawie przepisów prawa mogą uzyskać do nich dostęp.

V. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

 1. Uczelnia Nauk Społecznych stosuje odpowiednią politykę i procedury w zakresie zabezpieczenia danych osobowych i eksploatacyjnych przed nieuprawnioną utratą, niewłaściwym zastosowaniem, zmianą lub zniszczeniem.
 2. Dane wprowadzane przez użytkowników są zabezpieczone protokołem SSL
 3. Dostęp do administrowania Serwisem odbywa się z zastosowaniem mechanizmu uwierzytelniania
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu, w tym udostępnionych danych, Uczelnia Nauk Społecznych zaleca stosowanie aktualnego i legalnego oprogramowania antywirusowego.

VI. PLIKI TYPU „COOKIES”

 1. Serwis wykorzystuje pliki typu „cookies”. Cookies to niewielkie pliki tekstowe pobierane podczas korzystania przez Państwa z Serwisu, które są zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym, a następnie odczytywane przy połączeniu się przeglądarki internetowej.
 2. Podmiotem zamieszczającym na Państwa urządzeniu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi, z siedzibą pod adresem ul. Kamińskiego 21, 90-229 Łódź, adresem e-mail: rektorat@uns.lodz.pl lub nr tel. 42 232 74 99.
 3. Pliki cookies wykorzystywane za pośrednictwem Serwisu nie gromadzą danych osobowych ani w żaden inny sposób nie ingerują w Państwa system informatyczny, w tym zainstalowane oprogramowanie.
 4. Cookies pozwalają na rozpoznanie Państwa urządzenia końcowego oraz odpowiednie wyświetlenie na nim strony internetowej.
 5. Serwis korzysta z Google Analytics – usługi analizowania usług internetowych, oferowanej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. „Cookies”, pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Uzyskane przez plik cookie informacje dotyczące sposobu korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są zwykle przekazywane na serwer Google w USA i tam zapisywane. W przypadku aktywowania anonimizacji IP na tej stronie internetowej w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach, które są stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Państwa adres IP zostanie jednak najpierw skrócony przez Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany na serwer Google w USA i tam skracany. Na zlecenie właściciela tej strony internetowej firma Google wykorzystuje te informacje do analizy Państwa sposobu korzystania ze strony internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz realizacji dalszych usług związanych z wykorzystaniem strony internetowej i Internetu na rzecz właściciela strony internetowej.
 6. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach usługi Google Analytics nie jest zestawiany przez Google z innymi danymi.
 7. Podczas pierwszej wizyty na stronie serwisu, wyświetlana jest informacja o wykorzystywaniu pliku Cookies z prośbą o jej akceptację. Można zapobiec zapisywaniu plików cookies przez odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu przeglądarki. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku nie będą Państwo mogli w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Ponadto mogą Państwo zapobiec pobieraniu danych uzyskanych przez plik cookie i odnoszących się do Państwa sposobu korzystania ze strony internetowej (łącznie z adresem IP) przez Google, a także przetwarzaniu tych danych przez Google, jeśli pobiorą Państwo i zainstalują wtyczkę do przeglądarki, dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 8. Serwis korzysta z Google Analytics w celu analizowania korzystania z naszej strony internetowej oraz jej regularnego usprawniania. Jest to narzędzie służące do prowadzenia statystyki oraz analizy ruchów użytkowników, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Uczelni Nauk Społecznych w postaci dostosowania strony Serwisu do potrzeb użytkowników serwisu.
 9. Dane dostawcy zewnętrznego: Google Ireland  Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, fax: +353 (1) 436 1001. Warunki korzystania: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl/, informacje dotyczące ochrony danych osobowych: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZMIAN W POLITYCE PRYWATNOŚCI

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje w treści polityki prywatności.


Data ostatniej aktualizacji:

17.11.2022, godz. 13.25