Czas trwania studiów3 lata / 6 semestrów

Forma studiówstacjonarnie lub hybrydowo

Uzyskany dyplomlicencjata

Opis specjalności

Studia z zakresu Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i pracy z rodziną mają charakter kwalifikacyjny i przeznaczone są dla osób pragnących zdobyć kwalifikacje do pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zarówno w placówkach systemu oświaty – w bursie, internacie, czy sprawowania funkcji pedagoga szkolnego, jak i pozaszkolnych o charakterze wspierającym (np. w świetlicach socjoterapeutycznych, ogniskach wychowawczych); interwencyjnym (np. pogotowie opiekuńcze) bądź socjalizacyjnych (dom dziecka etc.).

Program studiów skoncentrowany jest na wyposażeniu przyszłego absolwenta nie tylko w podstawy teoretyczne działalności opiekuńczej i wychowawczej, jej podstaw prawnych i organizacyjnych, ale przede wszystkim wyposażeniu studentów w umiejętności i kompetencje warunkujące kompleksowe i profesjonalne podejmowanie zadań zawodowych.

Kształcenie w zakresie specjalności Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną ma na celu wyposażeniu przyszłego absolwenta w umiejętności dostrzegania, diagnozowania i umiejętnego reagowania na zjawiska związane z opieką, wychowaniem, doradztwem i wsparciem, jak również profilaktyką i terapią uzależnień. Specjalność obejmuje zarówno tradycyjne przedmioty z zakresu nauk pedagogicznych, jak i specjalistyczne treści kształcenia służące kształtowaniu praktycznych umiejętności niezbędnych w działaniach opiekuńczo-wychowawczych m.in. z zakresu: metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej, wspierania rodziny, pracy resocjalizacyjnej oraz pracy socjalnej.

Program kształcenia skoncentrowany jest na integracji wiedzy z umiejętnościami praktycznymi, a także rozwijaniu kompetencji kluczowych w działalności opiekuńczo-wychowawczej: umiejętności podejmowania niezbędnych działań diagnostycznych, stymulujących i terapeutycznych w zakresie wszechstronnego rozwoju jednostki, samodzielnej identyfikacji problemów i zadań w zakresie wychowania i opieki oraz projektowania sposobów wdrażania kompleksowych rozwiązań w tym obszarze.

Absolwenci specjalności posiadają przygotowanie pedagogiczne.

Warunkiem wstępnym rekrutacji na studia I stopnia jest posiadanie świadectwa dojrzałości (nowa lub stara matura) lub dokumentu z nim równoważnego.

Sala wykładowa. Studenci siedzący na krzesłach odwróceni są tyłem do kamery, na drugim planie znajduje się wykładowca.

Kwalifikacje i kariera

Absolwenci specjalności Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną posiadają przygotowanie pedagogiczne i mogą podjąć pracę m.in. jako:

  • wychowawca w placówkach opieki całkowitej (tj. dom dziecka, dom małego dziecka, pogotowie opiekuńcze, ośrodki dla osób marginalizowanych, domy spokojnej starości itp.)
  • wychowawca w placówkach opieki częściowej (tj. internat, bursa, domy dziennego pobytu itp.)
  • wychowawca w placówkach szkolnych (tj. półinternat, zespół zajęć pozalekcyjnych itp.)
  • pedagog szkolny
  • pedagog–wychowawca – terapeuta (w świetlicach środowiskowych, klubach środowiskowych klubach osiedlowych, świetlicach socjoterapeutycznych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, ogniskach wychowawczych, placówkach TPD, domach dziecka itp.)
  • pedagog – doradca – konsultant (w Ośrodkach Diagnostyczno–Konsultacyjnych, Centrach Pomocy Rodzinie, Miejskich i Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej, Domach Samotnej Matki, itp.)
  • asystent i opiekun środowiskowy (w  urzędach i domach pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych, ośrodkach wsparcia społecznego i zagrożeń rozwojowych)
  • asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Młoda uśmiechnięta kobieta trzymająca w dłoni pomarańczowy zeszyt.

Zapisz się online!

Wypełnij prosty formularz i zarezerwuj sobie miejsce na wybranym kierunku.

Po jego wypełnieniu prześlemy informacje co należy zrobić „krok po kroku” by zostać studentem UNS.

ZAPISZ SIĘ

Kontakt

Adres

Kamińskiego 21, 90-229 Łódź, Polska

Telefon

(42) 232 74 99

Godziny pracy

Poniedziałek – Piątek 8:00 – 15:30
Sobota 8.30 – 13.30
(w miesiącach lipiec, sierpień i wrzesień Rektorat Uczelni jest w soboty nieczynny)