Interdyscyplinarne Studia Społeczne Czasopismo naukowe Uczelni Nauk Społecznych

Od redakcji

Krytyczna i zdystansowana refleksja na temat współczesnej rzeczywistości jest dziś jednym z obowiązków przedstawicieli nauk społecznych. Co więcej, ta niezwykle złożona rzeczywistość nie może być w pełni zrozumiana w ramach wyznaczanych przez jedną tylko dyscyplinę naukową. Konieczne jest dziś interdyscyplinarne spojrzenie na świat, w którym przyszło nam żyć. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom zdecydowaliśmy się powołać do życia nowe czasopismo naukowe, które stało się – mamy nadzieję – platformą wymiany doświadczeń oraz gorących dyskusji pomiędzy przedstawicielami różnych nauk społecznych i humanistycznych.

W imieniu Redakcji czasopisma naukowego „Interdyscyplinarne Studia Społeczne”, mamy przyjemność zaprosić Państwa do współpracy w zakresie szeroko rozumianej problematyki społecznej i humanistycznej.

Aleja w blibliotece

Co publikujemy?

W „Interdyscyplinarnych Studiach Społecznych” możliwe jest publikowanie zarówno opracowań teoretycznych, jak i rezultatów badań empirycznych związanych z różnymi obszarami funkcjonowania współczesnego społeczeństwa. Znajdzie się także miejsce dla recenzji oraz relacji z ciekawych konferencji i sympozjów naukowych..

Do publikowania na łamach naszego czasopisma zapraszamy pedagogów, socjologów, psychologów, ekonomistów, politologów, medioznawców, reprezentantów nauk o bezpieczeństwie oraz przedstawicieli innych nauk zajmujących się szeroko rozumianą problematyką życia społecznego. Do nadsyłania tekstów gorąco zachęcamy także praktyków, zajmujących się zarysowaną powyżej problematyką. W „Interdyscyplinarnych Studiach Społecznych” możliwe będzie publikowanie zarówno opracowań teoretycznych, jak i rezultatów badań empirycznych związanych z różnymi obszarami funkcjonowania współczesnego społeczeństwa.

Zaproszenie do publikacji

Nr. 4
POLSKA SFERA PUBLICZNA – POMIĘDZY KOMPROMISEM A KONFLIKTEM

Zapraszamy do nadsyłania tekstów do czwartego numeru czasopisma naukowego „Interdyscyplinarne Studia Społeczne”. Tym razem chcielibyśmy podjąć problematykę współczesnej polskiej sfery publicznej. Ostatnie miesiące przyniosły szereg zdarzeń, które miały niebagatelne znaczenie dla kształtu polskiej demokracji oraz zaangażowania społecznego.

Chcielibyśmy zachęcić potencjalnych autorów do podjęcia refleksji na temat możliwych kierunków rozwoju polskiej sfery publicznej i szans na odwrócenie obecnych, negatywnych trendów. Proponujemy następujące obszary tematyczne:

 • Negatywne zjawiska w polskiej polityce – diagnoza i próba przeciwdziałania
 • Konflikt polityczny a kwestia bezpieczeństwa narodowego
 • Polski dyskurs polityczny – reguły, strategie, mechanizmy
 • Rola mediów w kształtowaniu polskiej debaty politycznej
 • Obiektywizm w mediach – czy jest możliwy?
 • Upolitycznienie mediów jako zagrożenie dla demokracji
 • Konflikt polityczny a zagrożenia dla polskiej edukacji
 • Reforma edukacji – szanse i zagrożenia
 • Konflikt polityczny a podziały społeczne – czy polskie społeczeństwo da się jeszcze „posklejać”?

Zapraszamy również do nadsyłania tekstów podejmujących inne zagadnienia, nawiązujące do tej problematyki. Poza zaproponowanymi obszarami tematycznymi w numerze znajdzie się sekcja poświęcona recenzjom książek oraz relacjom z konferencji.

Numery archiwalne

Nr 3 – Edukacja dla bezpieczeństwa

Zawiera artykuły:

 1. Zdzisław Jezierski Powstanie i rozwój edukacji dla bezpieczeństwa
 2. Katarzyna Derlatka Cyberzagrożenia w edukacji dla bezpieczeństwa

plik PDF, 1.0 MB

Pobierz PDF

Nr 2 – Blaski i cienie życia w globalnej wiosce

Zawiera artykuły:

 1. Paweł Ciołkiewicz Globalna wioska fanów
 2. Tomasz Żaglewski Batman jest wszędzie

plik PDF, 2.0 MB

Pobierz PDF

Nr 1 – Współczesne społeczeństwo w obliczu zagrożeń

Zawiera artykuły:

 1. Karol Stryjski Dylematy współczesnego ładu międzynarodowego
 2. Katarzyna Derlatka Potęga informacji

plik PDF, 0.91 MB

Pobierz PDF

 • Redaktor Naczelna: dr hab. Elżbieta Psyk-Piotrowska
 • Redaktorzy prowadzący i tematyczni: dr Paweł Ciołkiewicz; dr Karol Stryjski
 • Sekretarz redakcji: dr Paweł Ciołkiewicz
 • Redaktorzy językowi: mgr Dorota Głąbicka
 • Strona internetowa: Jarosław Karolak
 • Skład DTP: mgr inż. Krzysztof Ciemcioch

 • dr hab. Tomasz Ferenc (Uniwersytet Łódzki)
 • dr hab. Dariusz Góra (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 • dr hab. Jadwiga Hanisz (Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej)
 • dr hab. Elżbieta Jung (Uniwersytet Łódzki)
 • dr hab. Kazimierz Kowalewicz (Uniwersytet Łódzki)
 • dr hab. Stanisław Lipiński (PWSZ w Płocku)
 • dr hab. Elżbieta Michałowska (Uniwersytet Łódzki)
 • dr hab. Danuta Mliczewska (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie)
 • Doc. PhDr. Alena Novotná (Uniwersytet Katolicki w Rużomberku)
 • dr hab. Hanna Podedworna (Szkoła Wyższa Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
 • dr hab. Wiesław Sonczyk (Uniwersytet Warszawski)
 • dr hab. Tomasz Tulejski (Uniwersytet Łódzki)
 • prof. dr hab. Danuta Walczak-Duraj (Uniwersytet Łódzki)

 • dr Jakub Hadyński (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 • dr Konrad Jędrzejczyk (Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi)
 • dr hab. Wojciech Knieć (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • dr Marcin Kotras (Uniwersytet Łódzki)
 • dr Tomasz Krakowiak (PWSZ w Skierniewicach)
 • dr Konrad Kubala (Uniwersytet Łódzki)
 • dr Kalina Kukiełko-Rogozińska (Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie)
 • dr Rafał Mielczarek (Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego)
 • dr Grażyna Mikołajczyk-Lerman (Uniwersytet Łódzki)
 • dr Marek Palczewski (Uniwersytet SWPS)
 • dr Małgorzata Potoczna (PWSZ w Skierniewicach)
 • dr Piotr Sieradzki (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi)
 • dr Joanna Szewczyk-Kowalczyk (Wyższa Szkła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi)
 • dr Alina Tomaszewska (Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie)
 • dr Katarzyna Zajda (Uniwersytet Łódzki)
 • dr Tomasz Żaglewski (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Zachęcamy do zapoznania się z zaleceniami edytorskimi dla artykułów nadsyłanych do publikacji w czasopiśmie Interdyscyplinarne Studia Społeczne.
Zalecenia ogólne

 1. Do publikacji przyjmujemy wyłącznie teksty oryginalne, które nie zostały wcześniej zgłoszone ani opublikowane w żadnym innym czasopiśmie.
 2. Objętość artykułu: co najmniej 0,5 arkusza wydawniczego (około 20 tysięcy znaków ze spacjami; około 10 stron znormalizowanego maszynopisu); artykuł nie powinien przekraczać objętości 1 arkusza wydawniczego (około 40 tysięcy znaków; około 20 stron znormalizowanego maszynopisu).
 3. Formatowanie: rozmiar czcionki: 12; krój czcionki: Times New Roman, interlinia 1,5 wiersza, marginesy 2,5 cm, tekst wyjustowany.
 4. Układ artykułu: imię i nazwisko autora, afiliacja, adres mailowy (góra tekstu, wyrównanie do lewej strony), tytuł artykułu (wyśrodkowany, pogrubiony), tekst właściwy (wyjustowany), bibliografia (na końcu tekstu, wyrównanie do lewej strony).
 5. Elementy dodatkowe: słowa kluczowe (w języku polskim i angielskim, około pięciu słów), streszczenie (w języku polskim i angielskim – około 1000 znaków ze spacjami).
 6. Język publikacji: polski lub angielski.
 7. Dostarczenie publikacji: artykuły należy przesyłać wyłącznie w wersji elektronicznej na adres mailowy redakcji: iss.redakcja@uns.lodz.pl
 8. Format artykułu: artykuły powinny być zapisane jednym z następujących formatów tekstowych .doc, docx, rtf..
 9. Tabele i ilustracje znajdujące się w tekście powinny być ponumerowane i zatytułowane; tytuły podajemy nad tabelą/ilustracją w języku polskim i angielskim.
 10. Format ilustracji: wszelkie ilustracje zamieszczone w tekście prosimy również przesłać dodatkowo w osobnych plikach z dokładnym wskazaniem miejsca, w którym powinny znaleźć się w tekście (akceptowane formaty: JPEG, TIF, GIF, BMP).

 

Przypisy, odnośniki, bibliografia

 1. W czasopiśmie „Interdyscyplinarne Studia Społeczne” obowiązują standardy APA 6th Edition (American Psychological Assosiation): http://www.apastyle.org/index.aspx
 2. Przypisy dolne prosimy stosować tylko w celu dodania niezbędnych informacji, dygresji, rozwinięcia tekstu, które mogłoby zakłócać główny wywód.
 3. Odnośniki wewnątrz tekstu prosimy sporządzać zgodnie z następującymi zasadami:
  • zapis standardowy: (Slany, 2002); gdy podajemy numer strony: (Slany, 2002, s. 46); gdy podajemy zakres stron: (Slany 2002, ss. 40-44);
  • jeżeli nazwisko autora znajduje się w zdaniu poprzedzającym, pomijamy je w odnośniku i wpisujemy tylko datę wydania, numer strony;
  • w przypadku, gdy powołujemy się na tekst napisany przez dwóch autorów: (Dryden i Vos, 2000, ss. 227-268);
 4. Bibliografia powinna być umieszczona na końcu tekstu. Wszystkie publikacje przywoływane w tekście, powinny być ułożone w kolejności alfabetycznej, bez podziału na rodzaje publikacji. Pierwszym elementem opisu bibliograficznego jest nazwisko autora, następnie kolejno: inicjały imion, rok wydania w nawiasie, tytuł pracy zapisany kursywą, ewentualnie: tytuł czasopisma, tytuł pracy zbiorowej, miejsce wydania i wydawnictwo.
  • Ciołkiewicz, P. (2014). Marvel jako element przemysłu kulturalnego, „KZ: Magazyn Miłośników Komiksu”, http://kzet.pl/2014/09/esej-marvel-jako-element-przemyslu-kulturalnego.html [dostęp: 11.06.2015].
  • Dryden, G., Vos, J. (2000). Rewolucja w uczeniu. Poznań: Wydawnictwo Moderski i S-ka
  • Kawula S. (2009). Tendencje przemian rodziny w początkach XXI wieku. [w:] H. Marzec, Cz. Wiśniewsi, (red.), Rodzina na początku III tysiąclecia – obraz przeszłości i teraźniejszości, Tom I, Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, (s. 19-28).
  • Nijakowski, L. (2012). Rola dyskursu ideologicznego w mobilizacji ludobójczej w XX wieku, „Studia Socjologiczne”. nr 1. (s. 177-198).
  • Slany K., (2002). Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie. Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS.
  • Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 64, poz. 593).

Redakcja czasopisma naukowego „Interdyscyplinarne Studia Społeczne” dokłada wszelkich starań, by kolejne numery czasopisma reprezentowały wysoką jakość a publikowane w nich artykuły były rzetelne i niosły ze sobą istotne wartości naukowe. W tym celu wdrożona została następująca procedura prac redakcyjnych.

 1. Etap pierwszy – przyjmowanie tekstów
  Autorzy przesyłają na adres redakcji artykuły zgodnie z ramowym harmonogramem publikowanym na stronach internetowych czasopisma. Dokładne informacje na temat kolejnych numerów oraz terminów, w jakich powinno się nadsyłać artykuły, znajdują się w kolejnych zaproszeniach do publikacji. Teksty nadesłane po terminie mogą być brane pod uwagę w pracach nad danym numerem tylko uzasadnionych przypadkach..
 2. Etap drugi – Weryfikacja pod względem formalnym
  Redakcja dokonuje formalnej oceny nadesłanych artykułów, biorąc pod uwagę kryteria opublikowane na stronie internetowej czasopisma w zakładce „Dla autorów”. Nadesłane teksty powinny bezwzględnie być przygotowane z godnie z opisanymi tam zasadami. Redakcja zastrzega sobie prawo odrzucenia tekstów, które nie spełniają wymagań formalnych lub skierowania ich do autorów z prośbą o wprowadzenie stosownych poprawek. O decyzjach redakcji zostają niezwłocznie poinformowani autor
 3. Etap trzeci – Weryfikacja pod względem merytorycznym
  Redakcja dokonuje merytorycznej oceny nadesłanych tekstów, biorąc pod uwagę ich zgodność z tematyką danego numeru oraz poziom naukowo-badawczy. Artykuły powinny spełniać kryteria obowiązujące teksty naukowe oraz powinny podejmować problematykę określoną dla danego numeru czasopisma. Redakcja zastrzega sobie prawo odrzucenia tekstów nie spełniających tych kryteriów lub skierowania ich do autorów z prośbą o wprowadzenie stosownych poprawek. O decyzjach redakcji zostają niezwłocznie poinformowani autorzy.
 4. Etap czwarty – Skierowanie tekstów do recenzentów zewnętrznych
  Po opracowaniu redakcyjnym teksty, które zostały zaopiniowane pozytywnie, zostają skierowane do zewnętrznych recenzentów. Każdy artykuł, który zyska akceptację redakcji, trafia do dwóch niezależnych recenzentów, którzy zajmują się problematyką poruszaną w tekście. Redakcja czasopisma naukowego Interdyscyplinarne Studia Społeczne” stosuje procedurę „double-blind review”. Recenzent nie zna tożsamości autora tekstu, autor nie zna tożsamości recenzenta.
 5. Etap piąty – Przygotowanie recenzji
  Recenzenci przygotowują niezależnie od siebie recenzje tekstów w specjalnie przygotowanych do tego celu formularzach. Recenzje powinny spełniać kryteria określone przez redakcję.
 6. Etap szósty – Ocena i weryfikacja recenzji
  Redakcja po otrzymaniu recenzji dokonuje ich oceny i weryfikacji. Ostateczna decyzja o przyjęciu lub nieprzyjęciu tekstu do publikacji zawsze należy do redakcji, ale recenzje są podstawowym kryterium branym pod uwagę. W czasopiśmie publikowane są tylko teksty, które uzyskały dwie pozytywne recenzje.
 7. Etap siódmy – Informowanie autorów
  Redakcja informuje autorów o decyzjach dotyczących dalszych losów artykułów. Autorzy, których teksty otrzymały choć jedną negatywną recenzję, są informowani o tym, że artykuł nie zostanie opublikowany w czasopiśmie. Autorzy, których teksty otrzymały dwie pozytywne recenzje są informowani o przyjęciu tekstu do publikacji w czasopiśmie. Jeżeli recenzja wymaga wprowadzenia do tekstu poprawek, autor zobowiązany jest do przygotowania poprawionej wersji artykułu uwzględniającego wskazówki i sugestie recenzentów. Wszyscy autorzy otrzymują także treść recenzji własnych tekstów.
 8. Etap ósmy – Opracowanie językowe i edytorskie
  Poprawione na podstawie uwag i wskazówek recenzentów artykuły trafiają do opracowania językowego i edytorskiego.
 9. Etap dziewiąty – Korekta autorska
  Przygotowane do publikacji teksty zostają wysłane do autorów, którzy zobowiązani są do wykonania korekty autorskiej. Zatwierdzone przez autorów teksty powinny zostać odesłane do redakcji w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie.
 10. Etap dziesiąty – Publikacja
  Przygotowane na podstawie korekty autorskiej teksty zostają opublikowane w formie elektronicznej.

Redakcja Interdyscyplinarnych Studiów Społecznych

Redakcja czasopisma naukowego UNS zaprasza autorów do kontaktu

Adres

Kamińskiego, Łódź, Polska

Telefon

(42) 232 74 81

Godziny pracy

Piątek 8:00 – 15:00
Sobota 8.30 – 13.30 (dyżur telefoniczny poza siedzibą uczelni)