ISS - Czasopismo UNS

Od redakcji

Współczesna rzeczywistość niesie ze sobą szereg wyzwań. Coraz szybsze tempo życia, dynamiczny rozwój mediów, zmiany na rynku pracy, przekształcenia relacji miast-wieś, przeobrażenia mobilności społecznej, nowe formy edukacji i kształcenia, nowe trendy w kulturze, perturbacje w świecie polityki to tylko niektóre ze zjawisk, które niosą dziś ze sobą szereg szans życiowych, ale też obarczone są pewnym ryzykiem. W toczącym się wokół nas wyścigu po lepszą pozycję życiową nie wszyscy mogą być zwycięzcami. Jedni lepiej, inni gorzej odnajdują się w nowej rzeczywistości, przyczyniając się do powstawania nowego porządku społecznego Ten dynamiczny, kształtujący się na naszych oczach i będący w procesie ciągłych zmian ład jest fascynującym przedmiotem badań i obiektem obserwacji.

Krytyczna i zdystansowana refleksja na temat współczesnej rzeczywistości jest dziś jednym z obowiązków przedstawicieli nauk społecznych. Co więcej, ta niezwykle złożona rzeczywistość nie może być w pełni zrozumiana w ramach wyznaczanych przez jedną tylko dyscyplinę naukową. Konieczne jest dziś interdyscyplinarne spojrzenie na świat, w którym przyszło nam żyć. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom zdecydowaliśmy się powołać do życia nowe czasopismo naukowe, które stanie się – mamy nadzieję – platformą wymiany doświadczeń oraz gorących dyskusji pomiędzy przedstawicielami różnych nauk społecznych i humanistycznych. W imieniu Redakcji czasopisma naukowego „Interdyscyplinarne Studia Społeczne”, którego wydawcą jest Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi, mamy przyjemność zaprosić Państwa do współpracy w zakresie szeroko rozumianej problematyki społecznej i humanistycznej. Do publikowania na łamach naszego czasopisma zapraszamy pedagogów, socjologów, psychologów, ekonomistów, politologów, medioznawców, reprezentantów nauk o bezpieczeństwie oraz przedstawicieli innych nauk zajmujących się szeroko rozumianą problematyką życia społecznego. Do nadsyłania tekstów gorąco zachęcamy także praktyków, zajmujących się zarysowaną powyżej problematyką. W „Interdyscyplinarnych Studiach Społecznych” możliwe będzie publikowanie zarówno opracowań teoretycznych, jak i rezultatów badań empirycznych związanych z różnymi obszarami funkcjonowania współczesnego społeczeństwa. Znajdzie się także miejsce dla recenzji oraz relacji z ciekawych konferencji i sympozjów naukowych..

Skład Redakcji

 • Redaktor Naczelna: dr hab. Elżbieta Psyk-Piotrowska
 • Redaktorzy prowadzący i tematyczni: dr Paweł Ciołkiewicz; dr Karol Stryjski
 • Sekretarz redakcji: dr Paweł Ciołkiewicz
 • Redaktorzy językowi: mgr Dorota Głąbicka
 • Strona internetowa: Jarosław Karolak
 • Skład DTP: mgr inż. Krzysztof Ciemcioch

Rada Naukowa

 • dr hab. Tomasz Ferenc (Uniwersytet Łódzki)
 • dr hab. Dariusz Góra-Szopiński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 • dr hab. Jadwiga Hanisz (Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej)
 • dr hab. Elżbieta Jung (Uniwersytet Łódzki)
 • dr hab. Kazimierz Kowalewicz (Uniwersytet Łódzki)
 • dr hab. Stanisław Lipiński (PWSZ w Płocku)
 • dr hab. Elżbieta Michałowska (Uniwersytet Łódzki)
 • dr hab. Danuta Mliczewska (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie)
 • Doc. PhDr. Alena Novotná (Uniwersytet Katolicki w Rużomberku)
 • dr hab. Hanna Podedworna (Szkoła Wyższa Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
 • dr hab. Wiesław Sonczyk (Uniwersytet Warszawski)
 • dr hab. Tomasz Tulejski (Uniwersytet Łódzki)
 • prof. dr hab. Danuta Walczak-Duraj (Uniwersytet Łódzki)

Lista Recenzentów

 • dr Jakub Hadyński (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 • dr Konrad Jędrzejczyk (Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi)
 • dr hab. Wojciech Knieć (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • dr Marcin Kotras (Uniwersytet Łódzki)
 • dr Tomasz Krakowiak (PWSZ w Skierniewicach)
 • dr Konrad Kubala (Uniwersytet Łódzki)
 • dr Kalina Kukiełko-Rogozińska (Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie)
 • dr Rafał Mielczarek (Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego)
 • dr Grażyna Mikołajczyk-Lerman (Uniwersytet Łódzki)
 • dr Marek Palczewski (Uniwersytet SWPS)
 • dr Małgorzata Potoczna (PWSZ w Skierniewicach)
 • dr Piotr Sieradzki (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi)
 • dr Joanna Szewczyk-Kowalczyk (Wyższa Szkła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi)
 • dr Alina Tomaszewska (Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie)
 • dr Katarzyna Zajda (Uniwersytet Łódzki)
 • dr Tomasz Żaglewski (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Dla Autorów

Zachęcamy do zapoznania się z zaleceniami edytorskimi dla artykułów nadsyłanych do publikacji w czasopiśmie Interdyscyplinarne Studia Społeczne.

Procedura prac redakcyjnych

Redakcja czasopisma naukowego „Interdyscyplinarne Studia Społeczne” dokłada wszelkich starań, by kolejne numery czasopisma reprezentowały wysoką jakość a publikowane w nich artykuły były rzetelne i niosły ze sobą istotne wartości naukowe. W tym celu wdrożona została następująca procedura prac redakcyjnych.

Kontakt

Interdyscyplinarne Studia Społeczne

Uczelnia Nauk Społecznych