Stypendium socjalne - wymagane dokumenty

STYPENDIUM SOCJALNE

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Za rodzinę studenta uważa się małżonka, rodziców (opiekunów prawnych), rodzeństwo studenta i dzieci studenta.
 2. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendiumsocjalne uwzględnia się dochody osiągnięte przez:
 • studenta.
 • małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnich, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.
 • rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

 

 

1. Student:

 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów
 • oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne (Oświadczenie nr 1)
 • oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu – (Oświadczenie nr 2) – dokumenty potwierdzające dochody niepodlegające opodatkowaniu


2. Matka i/lub ojciec:

 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów – oddzielnie dla rodziców, nawet gdy rozliczają się razem
 • oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne (Oświadczenie nr 1)
 • oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu - (Oświadczenie nr 2) – dokumenty potwierdzające dochody niepodlegające opodatkowaniu


3. Rodzeństwo uczące się do 26 roku życia:

 • zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej

W przypadku rodzeństwa pełnoletniego dodatkowo:

 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów
 • oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne (Oświadczenie nr 1)
 • oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu - (Oświadczenie nr 2) – dokumenty potwierdzające dochody niepodlegające opodatkowaniu


4. Mąż/ona

 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów
 • oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne (Oświadczenie nr 1)
 • oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu - (Oświadczenie nr 2) – dokumenty potwierdzające dochody niepodlegające opodatkowaniu

 

5. Dziecko

 • zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do przedszkola lub szkoły
 • w przypadku gdy dziecko nie uczęszcza do przedszkola lub szkoły – akt urodzenia

 

Inne przypadki:

a) Gdy na zaświadczeniu z US widnieje zerowy dochód:

 

b) Gdy student nie uwzględnia ojca lub matki we wniosku:

 • akt zgonu rodzica lub
 • zupełny akt urodzenia studenta lub
 • kopia wyroku sądu potwierdzająca rozwód i wysokość ustanowionych tym (lub innym) wyrokiem alimentów lub decyzję Funduszu Alimentacyjnego

c) Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów, o których mowa w ust. 1 lit. c, jeżeli::

 1. w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu (Oświadczenie nr 4) oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:

  a)    ukończył 26. rok życia,
  b)    pozostaje w związku małżeńskim,
  c)    ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w ust. 1 lit. c, lub
   
 2. jeżeli spełnia łącznie następujące warunki (Oświadczenie nr 5);

a)    posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,
b)    posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,
c)    jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
d)    nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu;


Jeżeli studentów nie spełnia wyżej wymienionych kryteriów ustala się wysokość dochodów wraz z rodziną.e) Gdy któraś osoba z rodziny utraciła dochód:

 • świadectwo pracy lub umowy zlecenia
 • zaświadczenie z Urzędu Pracy o wielkości utraconego zasiłku dla bezrobotnych – kwota netto


f) Gdy któraś osoba z rodziny uzyskała dochód:

 • umowa o pracę lub umowa zlecenie
 • zaświadczenie od pracodawcy o dochodzie netto z pełnego pierwszego przepracowanego miesiąca
 • w przypadku osób, które uzyskały zasiłek dla bezrobotnych wymagane jest zaświadczenie z UP potwierdzające wysokość zasiłku netto
 • w przypadku osób, które uzyskały prawo do renty, wymagana jest decyzja o przyznaniu renty oraz jej wysokość miesięczna netto


g) W przypadku posiadania gospodarstwa rolnego:

 • zaświadczenie z właściwego Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych
 • uzyskujący dochód niepodlegający opodatkowaniu (Oświadczenie nr 2)
 • zaświadczenie z KRUS o wysokości wypłaconych zasiłków chorobowych w przypadku gdy ktoś z członków rodziny ubezpieczony jest w KRUS

 

h) Zryczałtowany podatek:

 • uzyskujący dochód podlegający zryczałtowanemu opodatkowaniu - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego

 

*W zależności od różnych sytuacji, koordynator może wymagać dokumentów, które nie są wymienione w powyższym opracowaniu.

 

Copyright @ 2015 UNS

Znajdź nas na: fb yt g+ tw