Studia UNS zaaprobowane przez Europejską Agencję ENISA

Grafika tarczy i obwodów elektronicznych oraz logotypy UNS i ENISA wraz z tekstem Programy studiów zaaprobowane przez Europejska agencje ds. cyberbezpieczeństwa

Programy studiów Uczelni Nauk Społecznych z obszaru cyberbezpieczeństwa:

zostały sprawdzone, zaaprobowane i włączone do europejskiej bazy studiów z obszaru cyberbezpieczeństwa przez The European Union Agency for Cybersecurity (ENISA).


Screen ze strony agencji ENISA z programami studiów UNS

Cybersecurity Higher Education Database

Trzy programy studiów Uczelni Nauk Społecznych z obszaru cyberbezpieczeństwa zostały dodane do bazy Cyberhead.

Baza CYBERHEAD

ENISA TEAM

Geneza powstania agencji

ENISA – Agencja Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa – agencja Unii Europejskiej odpowiedzialna za zapewnienie wysokiego i efektywnego poziomu bezpieczeństwa w sieciach i systemach informatycznych w Unii Europejskiej.

Utworzona 15 marca 2004 roku na mocy Rozporządzenia (WE) nr 460/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady pod nazwą Europejska Agencja Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (European Network and Information Security Agency) służy jako centrum doradztwa państwom członkowskim Unii Europejskiej w kwestiach związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem w Internecie oraz przyczyniać się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Ma swoją siedzibę w Heraklionie w Grecji, jednak podstawowa działalność jest prowadzona w Atenach.

Na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/881 z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie ENISA (Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa) oraz certyfikacji cyberbezpieczeństwa w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 526/2013 (akt o cyberbezpieczeństwie) zmieniono nazwę agencji na Agencja Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa, pozostawiając jej dotychczasowy akronim


Diagram ENISY opisujący ich strategię

Zadania agencji

ENISA uczestniczy w realizacji unijnej polityki w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Buduje zaufanie do produktów, usług i procesów cyfrowych dzięki projektowaniu systemów certyfikacji cyberbezpieczeństwa. Współpracuje z krajami i organami UE oraz pomaga przygotować się na wyzwania cybernetyczne.

Agencja współpracuje z organizacjami i przedsiębiorstwami, aby zwiększać zaufanie do gospodarki cyfrowej i odporność unijnej infrastruktury, a co za tym idzie, zapewnić obywatelom UE bezpieczeństwo cyfrowe. W tym celu zajmuje się rozpowszechnianiem wiedzy, szkoleniem pracowników, budowaniem struktur i podnoszeniem świadomości. Unijny akt w sprawie cyberbezpieczeństwa rozszerzył zakres kompetencji agencji.

ENISA działa głównie na rzecz organizacji publicznych:

  • organów, instytucji oraz zdecentralizowanych organów i agencji krajów UE
  • instytucji, agencji i innych organów UE.
ENISA www

Autor: Promocja

Data publikacji: