Geotyda 2016

8.10.2016 – MISTRZOSTWA POLSKI

 

„MISTRZOSTWA POLSKI GEOTYDA – 2016”

(UCZESTNICY NIE PONOSZĄ ŻADNYCH OPŁAT !!!)

Organizator
Centrum Edukacji dla Bezpieczeństwa
oraz
Fundacja Geotyda

KONTAKT do ORGANIZATORA:
Telefon: 793-060-000
Email: mistrzostwa2016@geotyda.org

KOORDYNATOR UNS:
Paweł Klepczarek
Email: promocja@uns.lodz.pl

ZAINTERESOWANYCH STUDENTÓW PROSIMY O KONTAKT
DO 20.09.2016 !!!

 

Jeśli myślisz, że bieganie już nie może Cię niczym zaskoczyć to znaczy, że nie brałeś udziału w Geotydzie. Jest to jedyna taka rywalizacja w Europie i jest ona skierowana do ludzi, którzy oczekują czegoś więcej niż pokonania trasy z punktu A do punktu B. W tegorocznych mistrzostwach uczestnicy starują w trzech kategoriach:

 • OPEN,
 • Klasy Mundurowe,
 • Grupy Paramilitarne.


Uczestnicząc w tej rywalizacji, krzewimy nie tylko szlachetną ideę współzawodnictwa, ale przede wszystkim ukazujemy wizerunek sprawnego, zdecydowanego do działania człowieka, który potrafi zarządzać, dowodzić zespołem.

CEL IMPREZY

 • Wyłonienie najlepszej grupy paramilitarnej w Polsce,
 • Promowanie biegania przełajowego,
 • Promocja aktywnego spędzania wolnego czasu,
 • Popularyzacja walorów gminy Krzeszowice.

 

8 października 2016 r.

godz.

czas

OPIS

7:00 – 7:30

30 min.

Rejestracja zawodników w Klasztorze Karmelitów Bosych w Czernej gmina Krzeszowice dla kategorii Klasy Mundurowe i OPEN

7:30 -8:00

30 min.

Odprawa przed biegiem i przygotowanie do biegu 

8:00 – 16.00

8 h

START BIEGU – dla kategorii Klasy Mundurowe i OPEN

9:00- 9:30

30 min.

Rejestracja zawodników w Klasztorze Karmelitów Bosych w Czernej gmina Krzeszowice w kategorii „Rodzinna”

9:30-10:00

30 min.

Odprawa przed biegiem i przygotowanie do biegu 

10:00-16:00

6 h

START BIEGU – dla kategorii „Rodzinna”

17:30 – 18:00

30 min.

Zakończenie biegu – wręczenie nagród

 

ORGANIZACJA MISTRZOSTW

Bieg obejmuje aktywności z obszaru tzw. sportów wymagających, ma charakter pracy zespołowej i wymaga od uczestników spełnienia następujących warunków:

 • Odporności fizycznej i psychicznej,
 • Podejmowania decyzji, wykazania się umiejętnościami przywódczymi oraz pracy w zespole.
 1. WYPOSAŻENIE UCZESTNIKÓW

Każdy zespół uczestniczący w Mistrzostwach musi posiadać następujące wyposażenie w kategorii Klasy Mundurowe i OPEN :

 • Kompas,
 • Długopis lub ołówek - 2 szt.
 • Opatrunek osobisty, woda do picia 1,5 l (każdy uczestnik)
 • Koszulki foliowe format A4 – 8 szt.
 • Latarka oraz ubiór dostosowany do turystyki pieszej, pory roku i panujących warunków atmosferycznych.

Każdy zespół uczestniczący w Mistrzostwach musi posiadać następujące wyposażenie w kategorii „Rodzinna” :

 • Długopis lub ołówek - 2 szt.
 • Opatrunek osobisty, woda do picia 1,5 l (każdy uczestnik)
 • Koszulki foliowe format A4 – 6 szt.
 • Latarka oraz ubiór dostosowany do turystyki pieszej, pory roku i panujących warunków atmosferycznych.

 

 1. REGULAMIN
 • Podczas trwania mistrzostw uczestnik zobowiązuje się nie spożywać alkoholu oraz środków odurzających. Uczestnik ma świadomość, że złamanie tego zakazu skutkuje odpowiedzialnością karną, jeśli dojdzie do wypadku.
 • Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich zasad bezpieczeństwa podanych przez instruktorów oraz kierowanie się zdrowym rozsądkiem podczas sytuacji nieprzewidzianych scenariuszem Mistrzostw, mając przede wszystkim na względzie bezpieczeństwo swoje i pozostałych uczestników.
 • Zespoły mogą składać się od 3 do 5 uczestników. Zmianę w składzie osobowym zespołu należy zgłosić organizatorom najpóźniej 12 h przed rozpoczęciem mistrzostw. Zabroniona jest wymiana zawodników w trakcie mistrzostw.
 • Zespoły uczestniczą w mistrzostwach pod przydzielonym numerem.
 • Uczestnicy mogą korzystać jedynie z własnego ekwipunku oraz sprzętu zapewnionego przez organizatora. Zabronione jest przyjmowanie i korzystanie z wyposażenia dostarczonego przez osoby postronne.

 

 1.  ZASADY KLASYFIKACJI
 1. Podstawą klasyfikacji jest Kod zebrany na trasie.
 2. Kod składa się z ciągu cyfr oraz liter powstałych w wyniku odpowiedzi udzielanych na pytania umieszczone w Kodeksie.
 3. Kod przeliczany jest na wartość punktową wg szablonu dostępnego u sędziego głównego zawodów.
 4. Za poprawne litery w Kodzie przyznawany jest 1 punkt, a za cyfry – n+1, gdzie n oznacza ilość możliwych do wystąpienia liter w kodzie.
 5. Za błędne litery oraz cyfry w Kodzie wpisane w wyniku udzielania nieprawidłowych odpowiedzi nie otrzymuje się żadnego punktu.
 6. Za litery i cyfry niemogące wystąpić w danym miejscu kodu przyznawane są punkty ujemne; za litery 1, za cyfry – n+1, gdzie n oznacza ilość możliwych do wystąpienia liter w kodzie.
 7. Wyżej sklasyfikowany zostaje Zespół, który popełni mniej błędów w Kodzie i tym samym zdobędzie więcej punktów.
 8. W przypadku tej samej ilości punktów zdobytych przez różne Zespoły, pod uwagę brany jest czas przejścia Trasy.
 9. Gdy ilość błędów w Kodzie i czas przejścia są identyczne u różnych Zespołów, zarządzana jest dogrywka.
 10. Dogrywka polega na zadawaniu pytań, dotyczących Trasy, Zespołom w niej uczestniczącym, a wygrywa ten spośród nich, który udzieli najszybszej odpowiedzi na zadane pytanie.
 11. Błędna odpowiedź na pytanie w dogrywce eliminuje z niej Zespół, a sama dogrywka trwa aż do wyłonienia zwycięzcy.
 12. Rezygnacja: W przypadku wycofania się całej drużyny lub pojedynczego zawodnika, zespół zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym organizatorów.
 13. Dyskwalifikacja: Organizator zastrzega sobie prawo wycofania uczestnika z mistrzostw w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku lub w przypadku złamania przepisów niniejszego regulaminu.

 

 1.  ZOBOWIĄZANIA ORGANIZATORA

Zapewnienie uczestnikom na czas trwania mistrzostw:

 • szczegółowy opis wyznaczonej trasy.
 • odpowiednią i wykwalifikowaną kadrę instruktorską oraz sprzęt do organizacji mistrzostw.
 • samochody terenowe do zabezpieczenia mistrzostw w trudnym terenie.
 • zabezpieczenie medyczne.

 

 1. BEZPIECZEŃSTWO

1. Informacje ogólne

 • Wszyscy uczestniczy są zobowiązani przestrzegać zasad ustalonych przez organizatora.
 • Podczas odprawy zespoły zostaną poinformowane o możliwych niebezpieczeństwach oraz procedurach postępowania w razie wypadku.
 • Każdy zespół musi posiadać w trakcie trwania turnieju przynajmniej jeden sprawny telefon komórkowy.
 • Każdy uczestnik składa pisemne oświadczenie, iż bierze pełną odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo, wypadki, urazy, kontuzje i nie będzie rościć żadnych pretensji oraz odszkodowań wobec organizatorów mistrzostw.

2. Procedury w razie wypadku

 • Ważne numery telefonów znajdować się będą w informacjach dla uczestników oraz zaprezentowane zostaną podczas odprawy.
 • Jeśli dojdzie do niebezpiecznej sytuacji lub zdarzenia, a telefony komórkowe będą poza zasięgiem i niemożliwy będzie kontakt z obsługą medyczną, należy używać innych środków do wzywania pomocy w jaki sposób,  by zwrócić na siebie uwagę.
 • Udzielenie pomocy w terenie, a zwłaszcza po zmroku, jest utrudnione i dlatego uczestnicy muszą być przygotowani na oczekiwanie na pomoc.

3. Osoba, która uległa wypadkowi:

 • Każdy uczestnik zobowiązany jest do udzielenia pomocy drugiemu uczestnikowi w razie wypadku.
 • W konsekwencji nie udzielenia pomocy, również osobie z przeciwnego zespołu, uczestnik lub zespół zostanie zdyskwalifikowany.
 • Jeśli pomoc zostanie udzielona, zespół może otrzymać bonus czasowy od organizatorów.

 

 1. ZASADY KLASYFIKACJI UCZESTNIKÓW ZAWODÓW

§1

1. Kolejność startu poszczególnych Zespołów wyłaniania jest losowo.
2. Zespoły startują w odstępach 1 minuty – (organizator może zmienić odstęp czasowy).
3. Na starcie każdy Zespół otrzymuje numer identyfikacyjny oraz Kodeks, zgodnie z którym musi pokonać Trasę, i mapę.
4. Przejście Trasy możliwe jest jedynie w interwale czasowym podanym przez Organizatorów.
5. W przypadku nie pojawienia się Zespołu na mecie po upływie wyznaczonego czasu to zespół ten zostaje wykluczony z klasyfikacji generalnej mistrzostw Geotyda 2016.
6. Zespół zobowiązany jest do notowania Kodu, o czym informują zapisy w Kodeksie.
7. Za błędne zanotowanie Kodu odpowiedzialność ponosi Zespół.
8. Całkowity czas Zespołu mierzony jest dla Uczestnika, który na metę przybył jako ostatni z Zespołu.
9. Gdy Zespół nie dotrze na metę w składzie, w którym startował, odpada z Mistrzostw.

§2

a). I miejsce - zwycięski zespół zdobywa „STATUETKĘ”, z wygrawerowanym tytułem „MISTRZOWIE POLSKI – GEOTYDA 2016”
b). II miejsce – Dyplom oraz udział w szkoleniu wspinaczkowym
c). III miejsce – Dyplom oraz udział w szkoleniu wspinaczkowym

WSZYSCY UCZESTNICY TURNIEJU OTRZYMAJĄ PAMIĄTKOWE DYPLOMY.

Wszyscy uczestnicy startujący w Mistrzostwach otrzymują bonifikaty na studia podyplomowe w ramach „MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I SZKOLEŃ” z siedzibą w Krakowie, Nowym Targu i Chrzanowie, w wysokości 10 % czesnego.

§3

a). Pisemne protesty mogą być wnoszone przez zespoły do sędziego głównego mistrzostw przez 30 minut od przybycia na metę mistrzostw.
b). Sędzia główny mistrzostw przed rozstrzygnięciem protestu może zasięgnąć opinii zespołu ekspertów.
c). Prawo interpretacji postanowień zawartych w niniejszym regulaminie oraz podejmowania decyzji w sprawach nieuregulowanych regulaminem zastrzega się dla organizatora turnieju.

 

 1. ZGŁOSZENIA I REJESTRACJA STARTOWA

§1

Zgłoszenia przyjmowane będą do 6 października 2016 roku, lub zakończenia zapisów - wyczerpania limitu startujących.
Limit startujących: 100 zespołów.

§2

Uczestnikiem może być osoba, która spełni następujące warunki:

a) Prześle na adres: mistrzostwa2016@geotyda.org  zgłoszenie zawierające:
- kategorię w jakiej startuje zespół,
- skład startującego zespołu (imię, nazwisko, numer telefonu do każdego uczestnika)
b) Złoży czytelny podpis na Oświadczeniu przed startem.
c) Każdy uczestnik po przybyciu na Mistrzostwa winien zgłosić się do Biura Mistrzostw i dokonać potwierdzenia startu.


Więcej na stronie:
http://edugrupa.pl

 

 

Copyright @ 2015 UNS

Znajdź nas na: fb yt g+ tw