Edukacja przedszkolna
i wczesnoszkolna

Opis specjalności

Specjalność występująca dotychczas pod nazwą Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

W toku studiów pedagogicznych w toku specjalności EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA stwarzamy możliwość zdobycia interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu pedagogicznych i biopsychicznych podstawy edukacji elementarnej oraz kompetencji do organizowania i realizacji zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, w tym diagnozowania i wspierania rozwoju wychowanków.

Proces kształcenia kompleksowo przygotowuje do realizacji zadań nauczyciela: obejmuje zarówno przekazanie wiedzy merytorycznej, jak i metodycznej warunkującej podejmowanie efektywnej działalności edukacyjnej w obszarze poszczególnych metodyk. Program bazując na współczesnych koncepcjach edukacyjnych, podejmuje zagadnienie integracji treści kształcenia w praktyce szkolnej oraz nowych trendów w edukacji.

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA I stopień UNS

Obszary tematyczne
 • Pedagogika ogólna - wybrane aspekty współczesnych teorii wychowania
 • Elementy diagnozy i metodyki pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Diagnostyka psychopedagogiczna
 • Pedagogika przedszkolna
 • Pedagogika wczesnoszkolna
 • Diagnozowanie potrzeb rozwojowych i poziomu osiągnięć
 • Dydaktyka ogólna
 • Współczesne teorie, koncepcje i nurty edukacyjne
 • Projektowanie i ewaluacja działań edukacyjnych
 • Nowe trendy w edukacji
 • Warsztat pracy, rozwój i awans zawodowy nauczyciela
 • Metodyka wychowania przedszkolnego
 • Metodyka edukacji wczesnoszkolnej
 • Integracja treści kształcenia w praktyce szkolnej
 • Metodyki przedmiotowe (edukacja językowa, matematyczna, zdrowotna i fizyczna, artystyczna, społeczna, przyrodnicza, metodyka zajęć technicznych i komputerowych)
 • Pedagogika zabawy
 • Technologie informacyjne i nowoczesne media w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej

Kariera i kwalifikacje

Specjalność przygotowuje do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolu oraz w edukacji wczesnoszkolnej, rozwijając kluczowe umiejętności posługiwania się warsztatem diagnostycznym i metodycznym, wykrywania ewentualnych trudności, planowania i wdrażania działań profilaktyczne oraz wspierających rozwój, a także rozwijania w procesie kształcenia indywidualne możliwości dziecka. Absolwent posiada przygotowanie pedagogiczne.

Ukończenie specjalności EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA umożliwia podjęcie pracy na stanowiskach nauczyciela i wychowawcy w:

 • placówkach wychowania przedszkolnego,
 • szkołach – na stanowisku nauczyciela kształcenia zintegrowanego,
 • szkołach – na stanowisku wychowawcy/nauczyciela świetlicy,
 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych w charakterze wychowawcy lub nauczyciela,
 • organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach
 • oraz do podejmowania samozatrudnienia w obszarze działań edukacyjnych z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Podstawy prawne kwalifikacji

Studia pierwszego stopnia na kierunku pedagogika w ramach specjalności EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA mają charakter kwalifikacyjny zgodnie z:

 • Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012, poz. 131)
 • Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli  - Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia (Dz. U. 2015, poz. 1264)

Copyright @ 2015 UNS

Znajdź nas na: fb yt g+ tw