Terapia pedagogiczna
i wczesne
wspomaganie rozwoju

Opis specjalności

Specjalność występująca dotychczas pod nazwą Wczesne wspomaganie rozwoju i terapia pedagogiczna

Studia pierwszego stopnia na kierunku pedagogika w ramach specjalności TERAPIA PEDAGOGICZNA I WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU mają charakter kwalifikacyjny i przygotowują  do organizacji i udzielania profesjonalnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, wczesnego wykrywania zaburzeń rozwojowych oraz wspomagania rozwoju dziecka zagrożonego niepełnosprawnością i dziecka z trudnościami rozwojowymi w przedszkolu i szkole.
Studia przygotowują do prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych, poradnictwa oraz konsultacji dla uczniów, rodziców i nauczycieli, warsztatów dla rodziców i nauczycieli z zakresu terapii pedagogicznej, a także zajęć w obszarze wczesnego wspomagania rozwoju.

Celem studiów jest kształtowanie umiejętności prowadzenia indywidualnych oraz grupowych zajęć terapeutycznych z dziećmi mającymi trudności w uczeniu się i wykazującymi zaburzenia zachowania, a także zdobycie kompetencji umożliwiających stwarzanie optymalnych warunków nauki dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Studia na kierunku pedagogika w zakresie specjalności TERAPIA PEDAGOGICZNA I WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU rozwijają kompetencje rozpoznawania zaburzeń i dysfunkcji rozwojowych, które mogą być przyczyną trudności w uczeniu się i niepowodzeń szkolnych, planowania procesu wychowawczo-terapeutycznego, diagnozowania indywidualnych możliwości dziecka oraz wskazywania jego możliwości edukacyjnych. Studenci poznają również techniki opracowania i realizowania z dzieckiem (zagrożonym nieprawidłowym rozwojem) i jego rodziną, indywidualnego programu kompleksowej profilaktyki i wczesnej pomocy, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka. Absolwenci nabędą także umiejętności i kompetencje z zakresu metodyki kształcenia integracyjnego na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz wczesnego wspomagania i usprawniania procesu nauczania i wychowania dziecka.

TERAPIA PEDAGOGICZNA I WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU I stopień UNS

Obszary tematyczne
 • Wybrane zagadnienia z psychologii wychowawczej, rozwojowej i klinicznej
 • Specjalne potrzeby edukacyjne i rozwojowe
 • Teoretyczne podstawy terapii pedagogicznej i wczesnego wspomagania rozwoju
 • Prawne aspekty orzecznictwa pedagogicznego
 • Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne w szkole
 • Organizacja procesu diagnostyczno-terapeutycznego - podstawy teoretyczne
 • Środowiskowe uwarunkowania działalności terapeutycznej
 • Metody wspomagające rozwój dziecka
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - diagnoza i terapia
 • Konstruowanie IPWWR - planowanie i ewaluacja działań zespołu WWR
 • Elementy logopedii z metodyką terapii zaburzeń mowy
 • Metodyka zajęć kompensacyjno-korekcyjnych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego
 • Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi (z trudnościami w nauce czytania i pisania, matematyki, z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego)
 • Metodyka zajęć rewalidacyjnych i korekcyjno-kompensacyjnych z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną
 • Elementy metodyki zajęć rewalidacyjnych z dzieckiem z deficytami w obrębie analizatorów (wzrokowego i słuchowego)
 • Alternatywne i wspomagające sposoby komunikacji
 • Specyfika pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Elementy socjoterapii w pracy z uczniem niedostosowanym społecznie i z zaburzeniami zachowania
 • Współpraca z rodziną dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Warsztat umiejętności wychowawczych

Kariera i kwalifikacje

Studia mają charakter kwalifikacyjny i nadają uprawnienia do pracy w zakresie terapii pedagogicznej i wczesnego wspomagania rozwoju (m.in. do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych o charakterze terapeutycznym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi).

Absolwenci posiadają przygotowanie pedagogiczne i mają możliwość podjęcia zatrudnienia w różnego typu placówkach edukacyjno-rehabilitacyjnych udzielających wsparcia dzieciom i młodzieży, takich jak np. przedszkola, szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, ośrodki rehabilitacji dziennej i inne placówki ogólnodostępne, integracyjne i specjalne.

Podstawy prawne kwalifikacji

Studia pierwszego stopnia na kierunku pedagogika w ramach specjalności TERAPIA PEDAGOGICZNA I WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU mają charakter kwalifikacyjny zgodnie z:

 • Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012, poz. 131)
 • Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2013, poz. 532)
 • art. 22 ust. 2 pkt 11 Ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2016r. w spawie ogłoszenia tekstu jednolitego ustawy o systemie oświaty (Dz. U. 2016, poz. 1943)
 • Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli  - Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia (Dz. U. 2015, poz. 1264)
 • Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. 2013, poz. 1257)

Copyright @ 2015 UNS

Znajdź nas na: fb yt g+ tw