O wykładowcy

Absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Łódzkim, nauczyciel dyplomowany w XXXIII Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi. Ukończyła liczne formy doskonalenia zawodowego (m.in. Kształcenie językowe w szkole podstawowej z wykorzystaniem elementów dramy, Metody i strategie nauczania skierowane na ucznia, Jak maksymalnie wykorzystać potencjał uczniów, Metody aktywizujące w nauczaniu języka angielskiego w klasach I-III szkoły podstawowej). Posiada wieloletnie doświadczenie pedagogiczne w różnych typach szkół (pracowała jako nauczyciel języka angielskiego w szkole podstawowej, Zespole Szkół Ekonomicznych, liceum ogólnokształcącym, a także w szkołach językowych, prowadząc grupy słuchaczy w różnym wieku i na zróżnicowanych poziomach językowych). Od 2000 roku współpracuje z Akademią Humanistyczno-Ekonomiczną jako lektor języka angielskiego oraz wykładowca metodyki na kierunku filologia angielska, a także na studiach podyplomowych.

Swoje wieloletnie doświadczenie wykorzystywała w pracy na stanowisku doradcy metodycznego nauczycieli języka angielskiego w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego (2002-2012), prowadząc różnorodne formy doskonalenia dla nauczycieli wszystkich typów szkół (m.in. Efektywne kształcenie czterech sprawności językowych, Praca metodą projektu w przygotowaniu do konkursów i egzaminów, Kształtowanie umiejętności na lekcjach języka obcego, Dysleksja w dydaktyce języków obcych, Scenariusz lekcji jako środek do kreowania procesu dydaktycznego, Tworzenie nauczycielskich programów edukacyjnych). Jako metodyk uczestniczyła też w licznych projektach międzynarodowych (m.in. Be multilingual! – Raising motivation of foreign language learners by implementing modern ways of learning in the tourist sector 2007-2009, Mam szansę – program podnoszący kwalifikacje i wyrównujący wiedzę uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Pabianicach 2009/2010, Podniesienie poziomu i jakości nauczania języka angielskiego w szkołach podstawowych województwa łódzkiego 2009/2010, Nauczyciel na miarę czasów 2012). W latach 2004-2012 była też pomysłodawczynią i organizatorką innowacyjnego projektu Test kompetencyjny po I. i II. etapie edukacyjnym, w ramach którego oceniane były kompetencje językowe uczniów szkół podstawowych. Od 2014 roku pracuje jako nauczyciel konsultant w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi. Jej zainteresowania zawodowe to niekonwencjonalne metody kształcenia, edukacja językowa w przedszkolu i na I. etapie kształcenia, nauczanie języka angielskiego z wykorzystaniem form literackich.