Pomoc materialna - stypendia

Terminy składania dokumentów!

 • W semestrze zimowym do 31 X
 • W semestrze letnim do 15 IV

 

Studenci Uczelni Nauk Społecznych mogą ubiegać się o różne formy pomocy materialnej:

Stypendium socjalne

 • Ubiegać się mogą o nie studenci wszystkich lat studiów.
 • Dla studentów, których dochód w gospodarstwie domowym w roku 2016 nie przekroczył 800 zł miesięcznie na osobę.
 • Stypendium przyznawane na podstawie złożonego wniosku
 • Do każdego wniosku należy również dołączyć oświadczenie .
 • Listę potrzebnych dokumentów, które należy dołączyć do wniosku znajdziesz TUTAJ
 • Do poprawnie uzupełnionego wniosku potrzebne będzie skompletowanie zaświadczeń, które potwierdzają sytuację materialną studenta.
 • Warto pamiętać, że na niektóre zaświadczenia z urzędów można czekać bardzo długo, dlatego radzimy jak najszybciej zbierać dokumenty.

Stypendium specjalne z tytułu niepełnosprawności

 • Ubiegać się mogą o nie studenci wszystkich lat studiów.
 • Dla studentów, którzy posiadają orzeczenie lekarskie o stopniu niepełnosprawności.
 • Stypendium przyznawane na podstawie złożonego wniosku.
 • Do każdego wniosku należy również dołączyć Oświadczenie.

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

 • Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał za poprzedni rok studiów wysoką średnią ocen - minimum 4,51
 • Średnia ocen liczona według zasad określonych w Regulaminie Studiów UNS
 • Studenci pierwszego roku - absolwenci innych uczelni powinni dostarczyć zaświadczenie potwierdzające wysokość uzyskanej średniej ocen.
 • O stypendium mogą się ubiegać także studenci posiadający osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe.
 • O stypendium mogą się ubiegać studenci II i III roku (studia licencjackie) oraz I i II roku (studia magisterskie).
 • Stypendium przyznawane na podstawie złożonego wniosku (należy złożyć wniosek na semestr zimowy i letni).
 • Do każdego wniosku należy również dołączyć Oświadczenie .

Zapomogi losowe

 • Ubiegać się mogą o nie studenci wszystkich lat studiów.
 • Dla studentów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej (śmierć bliskiej osoby, poród, utrata pracy)..
 • Zapomoga przyznawana jest na podstawie złożonego.
 • Do każdego wniosku należy również dołączyć Oświadczenie oraz dokumenty potwierdzające zaistniałą sytuację.