Edukacja przedszkolna
i wczesnoszkolna
z wczesnym wspomaganiem rozwoju

Opis specjalności

Celem studiów magisterskich na kierunku pedagogika w specjalności EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Z WCZESNYM WSPOMAGANIEM ROZWOJU jest wyposażenie studentów w interdyscyplinarną wiedzę z zakresu pedagogicznych i biopsychicznych podstawy edukacji elementarnej oraz kompetencje do organizowania i realizacji zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej w tym diagnozowania i wspierania rozwoju wychowanków.

W toku studiów studenci poznają również sposoby diagnozy i wieloprofilowego wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży oraz metody i techniki terapii pedagogicznej. Program studiów obejmuje również przygotowanie w zakresie: opracowania i realizowania z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu kompleksowej profilaktyki i wczesnej pomocy, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka. Absolwenci nabędą także umiejętności i kompetencje z zakresu metodyki kształcenia integracyjnego/inkluzyjnego na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz wczesnego wspomagania i usprawniania procesu kształcenia i wychowania dziecka.

Proces kształcenia kompleksowo przygotowuje do realizacji zadań nauczyciela: obejmuje zarówno przekazanie wiedzy merytorycznej, jak i metodycznej warunkującej podejmowanie efektywnej działalności edukacyjnej w obszarze poszczególnych metodyk. Program bazując na współczesnych koncepcjach edukacyjnych, podejmuje zagadnienie integracji treści kształcenia w praktyce szkolnej oraz nowych trendów w edukacji i innowacyjnej działalności edukacyjnej.

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna II stopień UNS

Obszary tematyczne
 • Pedagogika ogólna - wybrane aspekty współczesnych teorii wychowania
 • Elementy diagnozy i metodyki pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Pedagogika przedszkolna
 • Pedagogika wczesnoszkolna
 • Nowe trendy w edukacji
 • Diagnozowanie potrzeb rozwojowych i poziomu osiągnięć
 • Metodyki przedmiotowe (edukacja językowa, matematyczna, zdrowotna i fizyczna, artystyczna, społeczna, przyrodnicza, metodyka zajęć technicznych i komputerowych)
 • Pedagogika specjalna z edukacją włączającą (inkluzyjną)
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - diagnoza i terapia
 • Konstruowanie IPWWR - planowanie i ewaluacja działań zespołu WWR
 • Elementy logopedii z metodyką terapii zaburzeń mowy
 • Metodyka zajęć kompensacyjno-korekcyjnych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego
 • Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi (z trudnościami w nauce czytania i pisania, matematyki, z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego)
 • Metodyka zajęć rewalidacyjnych i korekcyjno-kompensacyjnych z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną oraz z dzieckiem z deficytami w obrębie analizatorów (wzrokowego i słuchowego)
 • Alternatywne i wspomagające sposoby komunikacji
 • Specyfika pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Współpraca z rodziną dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – budowanie sfery współdziałania

Kariera i kwalifikacje

Studenci są przygotowani do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolu oraz w edukacji wczesnoszkolnej oraz prowadzenia działań w obszarze wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Sprawnie posługują się warsztatem diagnostycznym i metodycznym, potrafią wykryć i nazwać problem dziecka, zaplanować i wdrożyć działania profilaktyczne oraz wspierające rozwój, a także rozwijać w procesie kształcenia indywidualne możliwości dziecka.

Absolwent jest przygotowany do pracy na stanowiskach nauczyciela i wychowawcy w:

 • placówkach wychowania przedszkolnego,
 • szkołach – na stanowisku nauczyciela kształcenia zintegrowanego,
 • szkołach – na stanowisku wychowawcy/nauczyciela świetlicy,
 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych w charakterze wychowawcy lub nauczyciela,
 • organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach
 • oraz do podejmowania samozatrudnienia w obszarze działań edukacyjnych z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Podstawy prawne kwalifikacji

Studia drugiego stopnia na kierunku pedagogika w ramach specjalności EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Z WCZESNYM WSPOMAGANIEM ROZWOJU mają charakter kwalifikacyjny zgodnie z:

 • Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012, poz. 131)
 • Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli  - Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia (Dz. U. 2015, poz. 1264)
 • Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. 2013, poz. 1257)

Copyright @ 2015 UNS

Znajdź nas na: fb yt g+ tw