OBÓZ SZKOLENIOWY 2016 - II ROK BW

OBÓZ SZKOLENIOWY
04-05.06.2016
DLA STUDENTÓW
II ROKU KIERUNKU
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
UNS


Oferta programowa obozu szkoleniowego realizująca w terenie ćwiczenia z przedmiotów Łączność i informatyka z zarządzaniu kryzysowym oraz Służby Specjalne RP.

Oboz teren

Z uwagi na specyfikę zajęć oraz bezpieczeństwo, grupy szkoleniowe mogą oscylować od 20 do 24 osób.

Całkowity koszt  udziału w szkoleniu wynosi 250 złotych od uczestnika.

Wysokość dofinansowania ze strony Uczelni wynosi min 50 złotych/os (ostateczna wysokość dofinansowania zależy od liczby uczestników).

Potwierdzeniem udziału w zajęciach jest dokonanie opłaty (w Rektoracie UNS) rezerwacyjnej za nocleg w wysokości

30 złotych do 30.04.2016 r.

Prosimy starostów grup o przygotowanie listy uczestników, zebranie opłaty rezerwacyjnej i jednorazową wpłatę całej kwoty w Rektoracie UNS do 30.04.2016.

Nocleg (dojazd we własnym zakresie)

Gospodarstwo Agroturystyczne "Przy Leśniczówce" Janik Jarosław, Krzeszowicka 372, 32-065 Czerna

Obóz nocleg

Przybycie i zakwaterowanie – 03.06.2016 do godz. 22.00


Program

1 dzień – grupy studentów S4R15_B1LN oraz S4R15_B1LS – rozpoczęcie zajęć godz. 08.00

„W-11” – zadanie specjalne z zakresu podstaw kryminalistyki :
Cel: Szkolenie ma na celu weryfikację wiedzy zdobytej podczas obozu. Przedstawienie wybranych aspektów pracy rozpoznawczo-operacyjnej niezbędnych do rozwiązania zaistniałego zdarzenia. Wykorzystanie zasad logicznego myślenia, dedukcji i wyciągania logicznych wniosków z poczynionych ustaleń, współpraca w ramach zespołu.

Obóz W11

Treść zajęć:

 1. Wystąpienie zdarzenia – (zabójstwo, uprowadzenie osoby, rozbój z użyciem broni etc.),
 2. Wykonywanie czynności na miejscu zdarzenia – (np. ogrodzenie terenu taśmą, zebranie i zabezpieczenie śladów, ustalenie i ewentualne rozpytanie świadków zdarzenia),
 3. Podsumowanie ustaleń i opracowanie scenariusza dalszego działania,
 4. Telefon od NN osoby, która była świadkiem fragmentu zdarzenia lub widziała coś, co wydało jej się podejrzane – umiejętne rozpytanie osoby,
 5. Podążanie tropem sprawców,
 6. Ustalenie świadka, który dostarczy dodatkowych informacji,
 7. Podsumowanie ustaleń i opracowanie scenariusza dalszego działania,
 8. Ustalenie miejsca pobytu sprawców lub miejsca, w którym sprawcy mogą się pojawić,
 9. Przygotowanie zasadzki - samodzielne przygotowanie i zaplanowanie zasadzki : wybór miejsca, określenie sił i środków, rozmieszczenie osób na miejscu, etc.),
 10. Zatrzymanie sprawców (czynności związane z zatrzymaniem – przeszukanie, zabezpieczenie dowodów, etc.).

Treść zajęć – do wyboru (termin 30.04.2016)

 1. Pracownia badań traseologicznych - metody ujawniania i zabezpieczania śladów podeszew obuwia i środków transportu ( opon) na różnych podłożach przy użycia różnego rodzaju folii i gipsu – zajęcia praktyczne,
 2. Oględziny miejsca zdarzenia i rzeczy – teoria ( prezentacja ) i praktyczne zajęcia,
 3. Pojęcie i zakres śledczego badania miejsca zdarzenia,
 4. Zasady i metody dokonywania oględzin,
 5. Sposób przeprowadzenia oględzin – samodzielne dokonanie oględzin zainscenizowanego zdarzenia np. kradzieży z włamaniem i ujawnienie i zabezpieczenie podstawowych - omówionych wcześniej śladów kryminalistycznych - zajęcia praktyczne,
 6. Szkic kryminalistyczny – samodzielne wykonanie szkicu z zainscenizowanego miejsca zdarzenia – zajęcia praktyczne,
 7. Omówienie wyników pracy- rodzaje ekspertyz kryminalistycznych i ich rola jako dowodu w procesie sądowym,
 8. Sprzęt i środki techniki kryminalistycznej – pokaz walizki kryminalistycznej.


1 dzień – grupy studentów S4R15_B2LS

„Łączność i Informatyka w zarządzaniu kryzysowym:
Cel: Przekazanie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu posługiwania się technicznymi środkami łączności przewodowej i bezprzewodowej w zrządzaniu kryzysowym – zabezpieczenie łączności w takcie prowadzenia zajęć „W-11”.

Obóz Łączność

Treść zajęć:

 1. Systemy monitoringu,
 2. Systemy alarmowania
 3. Systemy obiegu informacji
 4. Systemy łączności przewodowej i bezprzewodowej.
 5. Pojęcie i zakres systemów teleinformatycznych w zarządzania kryzysowym,
 6. Zasady i przepisy korespondencji radiowej ,
 7. Sposoby nawiązywania łączności - zajęcia praktyczne,
 8. Schemat systemu łączności – samodzielne wykonanie załącznika do planu łączności – zajęcia praktyczne,
 9. Nawiązanie i utrzymanie łączności z grupą realizacyjną w terenie ,
 10. Sprzęt i środki wykorzystywane w łączności – pokaz sprzętu policyjnego.Zakończenie zajęć ok. godz. 22.00 – zajęcia kończą się zaliczeniem z oceną / forma zaliczenia – praktyczna.

 

2 dzień szkoleniowy - rozpoczęcie zajęć godz. 08.00

Szkolenie wspinaczkowe – grupy studentów S4R15_B1LN oraz S4R15_B1LS i S4R15_B2LS:
Cel: szkolenie podstawowe, które przygotowuje do wspinania się w rejonach skałkowych, nie mających charakteru wysokogórskiego. Daje również podstawy do korzystania z obiektów sztucznych. Zajęcia teoretyczne nie będą miały charakteru wykładów wygłaszanych w sali, lecz będą realizowane w inny sposób, tj. w terenie (w trakcie przerwy w ćwiczeniach praktycznych).

Obóz wspinaczka

Treść zajęć:

 1. Prezentacja i omówienie sprzętu wspinaczkowego.
 2. Teoria asekuracji.
 3. Zjazdy na linie.
 4. Wychodzenie po linie.
 5. Formacje skalne (zakres podstawowy).
 6. Niebezpieczeństwa wspinania.
 7. Style wspinania, skale trudności, przewodniki i rejony wspinaczkowe.
 8. Formy uprawiania wspinaczki,
 9. Normy etyczne obowiązujące w środowisku wspinaczy, zagadnienia ochrony przyrody.
 10. wiązanie się liną z zastosowaniem uprzęży;
 11. praktyczna znajomość węzłów: kluczka, ósemka, taśmowy (równoległy), podwójny zderzakowy, półwyblinka, wyblinka, flagowy, prusik, bloker, stoper taśmowy; zwijanie i przenoszenie liny;
 12. dobieranie sprzętu do konkretnej drogi i poprawne noszenie go;
 13. wykorzystanie punktów naturalnych.

Uzyskanie certyfikatu stwierdzającego nabyte umiejętności z zakresu technik linowych stosowanych w służbach mundurowych.


Zakończenie zajęć ok. godz. 18.00

 

Informacje organizacyjne

Uczestnicy obozu posiadają pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja), nocleg – gospodarstwo agroturystyczne, ubezpieczenie NW, 24 h opiekę instruktorów, wyposażenie w sprzęt wspinaczkowy, sprzęt oraz inne wyposażenie niezbędne do przeprowadzenia zajęć.

Każdy uczestnik obozu musi posiadać obowiązkowe indywidualne wyposażenie:

 • odzież do działania w trudnych warunkach terenowych, (stosowną do warunków atmosferycznych oraz pory roku),
 • latarka i dodatkowe baterie.

Informacje dodatkowe:
mgr Witold Filipski  - za pośrednictwem platformy e-lerningowej.

Program opracowany przy współudziale:

Obóz logo

 

Copyright @ 2015 UNS

Znajdź nas na: fb yt g+ tw